hhg5fdh4k3j

Z 16. jednání Zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

26. listopadu proběhlo již 16. krajské zastupitelstvo. Na začátku bylo přítomno 57 zastupitelů. Složen byl slib nového zastupitele za STAN, který nahradil nového senátora Hrabu, který odstoupil. Procesní body proběhly bez problémů. Do programu bylo navrženo zařadit hejtmankou některé body (zejm. Memoranda) – budou projednány a vyřadit některé body.

Zastupitel Pánek (ODS) a Macháček (STAN) chtěli opět zařadit bod Provedení forenzního auditu KSUS.  Radní Petrtýl ale přednesl podrobně celý vývoj kauzy, včetně toho, že po kritice výsledku auditu kraj provedl ještě kontrolu kvality komunikací na avizovaných místech, chyby neprokázaly ani georadar ani kontrolní vrty. KSUS dostane i jádrovou vrtačku na kontrolu.  A radní Herman shrnul i postup krajského úřadu (nikoliv samosprávy) vůči firmě BDO, která poskytla částečně začerněný audit, doplnil ho ředitel, teprve po stanovisku ministerstva mohl kraj poskytnout audit celý. Zařazení forenzního auditu neprošlo (pro 24), celkový program byl schválen 55 hlasy.

 

Poté proběhla prezentace dopadů 3 akcí na Středočeský kraj, oslav Harley Davidson, Soundtracku Poděbrady a filmu o Janu Žižkovi, jehož natáčení ještě probíhá. Diskuse byla bouřlivá, jak se očekávalo. Ale čísla hovořila jasně – všechny akce mají a měly by mít pozitivní dopad na rozvoj kraje. Ale to již bylo po poledni, informace byla vzata na vědomí.

 

Podpořeno bylo několik obcí z Fondu hejtmana, v souladu s nařízením vlády byly upraveny odměny zastupitelům a přišlo projednání rozpočtu na rok 2019. Rozpočet je ve znamení růstu i vyšších investic, zejména do dopravy (silnic), posiluje i integrovaná doprava, kterou denně využívá v kraji 312 tis. cestujících. Je přehlednější, připraven je i na horší ekonomický vývoj pomocí tzv. semaforu.

 

Diskuse se točila zejména ohledně školství a zdravotnictví a nepochopení přesunů některých prostředků a skončila hlasováním ve 14:28 – rozpočet prošel 36 hlasy.

 

Po polední pauze se v 15:30 začalo projednáním zásobníku projektů, prošel bez diskuse. Poté byl schválen tzv. cashpooling, použité prostředky i ze 2 úvěrů (až 800 mil. Kč) budou použity jen na předfinancování.

 

Realokováno bylo 419 mil. Kč ze strategie ITI z telematiky na nízkoemisní a bezemisní vozidla, cyklodopravu a terminály a P+R, další prostředky (100 mil. Kč) byly převedeny z ITI životní prostředí (Říčany a Povodí Vltavy odstoupilo od 2 projektů) na ITI Brněnské metropolitní oblasti.

 

Pak bylo schváleno vyhlášení fondů Středočeského kraje pro rok 2019. Zatím 6 programů – IZS, sportu, kultury, humanitární v oblasti sociální a oblasti zdravotní, životní prostředí.  Zbylé programy budou schvalovány na únorovém zastupitelstvu, jsou navázány na ministerské dotace.

 

22,3 mil. bylo rozděleno obcím z Fondu obnovy venkova. Podpořen byl záměr Obědy do škol včetně výše finanční podpory pro 70 dětí, nicméně bylo i námi kritizováno, že lepší by byl jednodušší a efektivnější model – např. celoplošné řešení. Jedná se o evropský projekt.

 

Výjimky z programů a prodloužení termínů se pak týkaly 2 zájemců o kotlíkové dotace, spolku Zděná, nesouhlasilo se s žádostí obce Ratenice. Dále pak obce Železná,

 

Z životního prostředí byla podpořena žádost ZO ČSOP Vlašim o kofinancování ve výši 2,7 mil. projektu z OPŽP, žádost o podporu 4. etapy Serengeti ve výši 2 mil. Kč., dotace střediskům environmentální výchovy (4,81 v roce 2018) necelých 5 mil. na rok 2019. Vyhlášen byl program EVVO, žádosti možné podávat od 5. 1. 2019.

 

Individuální dotace byla schválena na pilotní projekt opatření proti suchu na rybník v Oboře Věšín i na kanalizaci Psáry (obec nemůže sama vlivem stavby D3 a souvisejících staveb řešit dle svých možností).

 

Poskytnuty byly finanční příspěvky na hospodaření v lesích, 136 ze 160 žádostí za 5 mil. Kč, upraveny byly zásady tak, aby se nedublovaly s dalšími tituly.

 

Vyhodnocena byla soutěž „My třídíme nejlépe“, 480 tis. Kč bylo rozděleno ve 4 kategoriích velikostí obcí. Aktualizací prošel i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, zelenou dostala dotace Jihočeskému kraji na společnou studii proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do Orlíku (1 mil. Kč).

 

Dubno nedostalo 12,5 mil. Kč z havarijního fondu na kofinancování sanace nezabezpečené skládky, obci Mořina byla prodloužena lhůta pro sanaci do konce roku 2020.

 

Z majetku prošlo 18 bezúplatných nabytí, 15 bezúplatných převodů, 10 úplatných nabytí nemovitostí, 8 úplatných převodů, 9 vzájemných darování a směn a 7 dalších majetkových bodů.

 

Z kultury byla schválena koncepce regionálních funkcí knihoven na další období (včetně převodu dotací na pověřené knihovny, celkem 13,7 mil. Kč) i koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, změněna smlouva o dotaci na hudební festival Kutná Hora (změna rozpočtu), vyjádřili jsme se v oblasti památkové péče k metropolitnímu plánu k hraničním oblastem s Prahou - Závist a Průhonice. Vyhlášen byl dotační program na obnovu památek určených ke společenskému využití (30 mil. Kč).

 

Z oblasti sportu byly rozepsány prostředky na sportovní soutěže (sportovec Středočeského kraje 35 tis. Kč), 2 mil. pro rekonstrukci atletického stadionu v Českém Brodě i 1 mil. Kč pro startovací pahorek pro BMX v Benátkách nad Jizerou a 200 tis. na výstavbu venkovního hřiště pro ZŠ v Sadské.

 

Podporu dostala Regionální rada soudružnosti Střední Čechy v roce 2019 i Středočeské inovační centrum. 4 mil. Kč šlo na společný projekt kraje, Mladé Boleslavi a Škody Auto (rekonstrukce ulice Na Klenici). Dodatkem byl aktualizován produkt Pískovcová skalní města, rozděleny byly prostředky z Programu na podporu rozvoje destinačních managementů. A také prostředky na podporu sportovních center mládeže (BC Benešov, SC baseball Miners Kladno).

 

Souhlas zastupitelstva získal seznam významných kulturních, společenských akcí s potenciálem v oblasti cestovního ruchu, celý seznam schválila Rada, ty největší akce, které budou podpořeny přímo z rozpočtu, musely získat podporu právě zastupitelstva.

 

Krajskému sdružení MAS jsme prodloužili termín čerpání 1,5 mil. Kč do 30. 4. 2019.

 

Představen byl marketingový plán Středočeské centrály cestovního ruchu.

 

Z dopravy byly změněny zřizovací listiny KSUS (rozšířeny o cyklodopravu a cykloinfrastrukturu). Podpořena byla dohoda o narovnání mezi krajem a dalšími subjekty, která souvisí s rekonstrukcí mostu v Nelahozevsi. Obava, zda kraj postupuje v souladu s péčí řádného hospodáře, byla rozptýlena.

 

Policii byl darován speciální automobil ke kontrole nákladních vozidel v pořizovací hodnotě skoro 6 mil. Kč, zelenou dostaly koordinační smlouvy k přestavbě mostů na III/2635 v Lužci nad Vltavou a ve Vrbně, podpořen byl i zásobník úseků silnici a mostů pro opravy a rekonstrukce v roce 2019 a 2020.

 

Zastupitelstvo schválilo též smlouvy o spolupráci s Jihočeským, Libereckým a Plzeňským krajem při zajišťování dopravní obslužnosti, i smlouvu se Škoda Auto, kterou bude firma hradit linku Tanvald – Mladá Boleslav (2,15 mil. Kč).

 

Podpořen byl plán investic – změna č. 5, snižujeme kapitálové výdaje o 82 mil. Kč.

 

Ze zdravotnictví byly schváleny investiční dotace pro ON Benešov, Kolín, Mladou Boleslav a Příbram – budou dokončeny letos, Kladno přesune nevyčerpané investiční dotace do roku 2019.

 

Ze školství byly rozepsány dotace MŠMT na implementaci Krajského akčního plánu (KAP), schváleny dodatky ke smlouvám týkajícím se KAP, standardní byly změny zřizovacích listin.

 

Ze sociálních služeb bylo dofinancováno chráněné bydlení poskytovatele Vítej… o.p.s., zapojeny byly vratky z dotací, taktéž byly provedeny změny zřizovacích listin (Slaný – přibyly Žižice). Snížily se monitorovací indikátory sociálních služeb pro Podporu sociálních služeb, aby byly procesy jednodušší.

 

Aktualizovány byly přílohy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, realizován bude projekt Seniorské obálky, který umožní složkám IZS zjistit rychle potřebné informace.

 

Ústně byla podána informace o stavu jednání s Mladá RP, s.r.o. -  společnost podepsala dohodu o vyrovnání. Podpořeno bylo memorandum se Svazem měst a obcí i memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4 a souvisejících staveb. Schváleny byly plány práce kontrolního, finančního výboru i výboru pro pam. péči, kulturu a cestovní ruch, přísedící Krajského soudu. Závěr patřil Zprávě o činnosti Rady, harmonogramu zasedání zastupitelstva (příští bude 18. 2.2019).

 

 

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek