hhg5fdh4k3j

Rozhovor k žádosti Voršilek o vydání 2000 předmětů

Vytvořeno úterý 29. duben 2014 10:57

Přináším odpovědi na otázky novinářů na téma církevních restitucí v případě požadavku Voršilek na vrácení více než 2000 předmětů z Českého muzea stříbra. Řád se na příspěvkovou organizaci obrátil v závěru roku 2013.

 

Jak vznikl ten seznam s předměty, kde je a jak si ho církev vyžádala?

Advokátní kancelář  Nocarová Jašek &Partners, která zastupuje Českomoravskou provincii Římské unie Řádu svaté Voršily  („Řád“) opírá svůj nárok jednak o seznam nazvaný „Soupis movitého majetku konventu Ř.sv.Voršily v Kutné Hoře“, který je psaný na stroji , číslování stránek je několikeré a datován je pouze na poslední stránce rukou 28.9.1950 s nečitelným podpisem. Dále se opírá o dokument nazvaný „Výkaz likvidace movitého majetku Konventu sester sv. Voršily v Kutné Hoře“ ze dne 31.8.1959. Oba dokumenty byly získány z Národního archivu.

Má podle Vás na ně církev (tedy řád Voršilek) nárok?

Jedna rovina je obecný nesouhlas s tzv. církevními restitucemi, obzvláště se zákonem  č. 428/2012. Voršilky však o vydání požádaly na základě tzv. prvního restitučního zákona,  č. 298/1990 Sb..

Podle § 1 odst. 4 zákona č. 298/1990 Sb., se za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého se ke dni účinnosti tohoto zákona prohlašuje též movitý majetek, který byl ke dni 10.4.1950 umístěn v nemovitostech uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, pokud existuje a je známo, kde se uvedený movitý majetek nachází. My vycházíme také z toho, že z předložených materiálu není jednoznačně prokázané, že se požadovaný majetek ke dni 10.4.1950 nacházel v prostorech kláštera Sv. Voršily v Kutné Hoře.

Je toto jediná žádost církve ve Stř. kraji nebo podobných žádostí o navrácení majetku je víc?

Tato žádost je jedinou konkrétní žádostí o vydání církevního majetku .  Zabývali jsme se v kraji několika žádostmi o předložení seznamů  sbírkových předmětů na základě zákona 428/2012, v rámci kterých se různá biskupství chtěla vrtat ve sbírkách našich muzeí, zda jim něco tzv. nepatří. Týkalo se to např. regionálního muzea v Mělníku či Podblanického muzea. Podle právní expertizy však nejsme povinná osoba ve smyslu tohoto zákona.

Budete se soudit s církví?

Rada kraje souhlasila s nevydáním předmětů a případným soudním řešením, takže pokud bude církev na vydání trvat, rozhodne soud.

Znáte přibližnou hodnotu předmětů?

Seznam obsahuje spíše předměty denní potřeby, obrazy, komody, sošky, nádobí, jejichž cena se těžko odhaduje, jednotlivě nedosahují závratných cifer, jde spíše o hodnotu historickou. Sbírky nejsou vedeny podle jejich skutečné hodnoty, ale pouze podle symbolické ceny sbírka = 1,-Kč. Je třeba ještě dodat, že Řád požaduje movité věci podle předloženého seznamu, ale to neznamená, že se veškeré věci  v Českém muzeu stříbra , p.o. nachází. Podle předložených seznamů některé předměty muzeum ve sbírkách nemá, nebo je nelze na základě předložených údajů identifikovat.

Jaký je argument, že předměty patří do vlastnictví kraje?

My převzali sbírky na základě zákona 290/2002 Sb. k 1.1.2003 a od té doby se o ně staráme s péčí řádného hospodáře a zpřístupňujeme je veřejnosti. Je na Řádu, aby prokázal, že splňuje podmínky zákona č. 298/1990 Sb. pro vydání movitých věcí . To se mu podle našeho názoru dosud nepodařilo.

Powered by FTS
Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek