hhg5fdh4k3j

Volební program 2020

Vytisknout

ZÁKLADNÍ TEZE VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020

 

DOPRAVA: Na cesty s klidem a pohodlím s jednou jízdenkou. Podpora ČD jako národního přepravce

 • Vysoké standardy kvality integrované dopravy se zachováním jízdného pro žáky, studenty a seniory zdarma
 • NE omezování spojů, výstavba P+R a B+R parkovišť, terminálů a nových vlakových zastávek
 • Kvalitní rekonstrukce a údržba silnic a mostů, výstavba obchvatů a podpora potřebných liniových staveb

 

ROZVOJ OBCÍ A MĚST: Rozvoj infrastruktury a služeb v obcích, podpora bytové výstavby

 • Podpora rozvoje infrastruktury obcí a také služeb (vodovod, svoz odpadů, pošta, zdravotní středisko, obchod, mateřská škola, základní škola, knihovna)
 • Zřízení speciálního fondu na spolufinancování výstavby bytů obcemi s podmínkou využití části kapacity pro podporu veřejných služeb (lékař, učitel, policista)
 • Zpřehlednění a zjednodušení dotačních titulů, víceleté granty, větší podpora participativnímu rozpočtu

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA: Důstojně, kvalitně, dostupně

 • Výstavba dalších domovů pro seniory a speciálních domovů (DZR)
 • Navýšení terénních sociálních služeb
 • Přesouvání páteřních služeb v síti sociálních služeb na krajská zařízení

 

ŠKOLSTVÍ: Podpora vzdělání jako investice do budoucnosti

 • NE nekoncepčnímu slučování a rušení škol zřizovaných krajem, ANO rozvoji optimalizovaného středního školství i vědy a výzkumu
 • Důraz na podporu učňovského školství a posléze uplatnění absolventů
 • Podpora infrastruktury mateřských a základních škol

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ani hektar zemědělské a lesní půdy, ani kapka vody nazmar

 • Koncepční řešení sucha a zadržování vody v krajině, podpora výkupu akcií vodárenských společností obcemi krajskými granty
 • NE záboru zemědělské půdy, kdy se v našem kraji vyskytují samé haly a překladiště, podpora regionálních produktů, využití nebo odstranění stávajících brownfieldů (nevyužitých průmyslových ploch)
 • Podpora moderních řešení odpadového hospodářství, výsadba lesů a boj proti kůrovci

 

ZDRAVOTNICTVÍ: Zdraví nesmí být jen kšeft - každá část Středočeského kraje musí být pokryta kvalitní občanům dostupnou zdravotní péčí.

 • Rozvoj páteřních pěti krajských nemocnic, otevření možnosti převzetí nefunkčních zprivatizovaných zařízení či služeb a podpory zdravotnických zařízení zřizovaných městy, pomoc při řešení situace způsobené nefunkčností soukromých zdravotnických zařízení
 • Udržení a rozvoj služeb první pomoci, pohotovostních služeb, včetně lékáren v pohotovostním režimu
 • Podpora sítě praktických lékařů (včetně dětských a zubních)

 

BEZPEČNOST: Bezpečně doma, bezpečně venku

 • Spolupráce s Policií ČR v oblasti podpory služeben a dalších prvků, včetně silničních
 • Podpora dalších složek IZS, vybavení dobrovolných hasičů
 • Fond na podporu bezpečnosti v obcích a městech (od kamerových systémů po prevenci)

 

LEGISLATIVNÍ AGENDA KRAJE: Tvořme zákony i na kraji

 • Předložení zákona o úpravě rozpočtového určení daní (RUD)
 • Novelizace zákona o silniční dopravě (problematika kamionové dopravy)
 • Příprava zákonů, které se bezprostředně dotýkají životního prostředí

 

Prosazujeme pro Vás kraj, kde se lidem bude dobře a důstojně žít!

  

 

Celostátní priority KSČM pro volby 2020 - pro budoucí prosperitu naší země a občanů

 

Nenecháme republiku na suchu!

1. Náklady krize ať nesou hlavně ti nejbohatší!
 • Zřídíme fondy krajů na podporu jednotlivců i živnostníků
 • Budeme bojovat proti lichvě a exekučnímu byznysu
 • Maximálně podpoříme domácí malé a střední firmy i OSVČ v obnovení a rozjezdu výroby po ekonomickém útlumu
 • Zahájíme větší investice státu do výstavby veřejné infrastruktury
 • Prosadíme rozsáhlou výstavbu obecních bytů z veřejných prostředků, s dostupnou výší nájemného pro lidi
 • Zajistíme podmínky pro veřejné služby pro občany i v malých obcích a na venkově
 • Snížíme daňovou zátěž většiny občanů, zavedeme progresivní daň
 • Ukončíme dotační byznys bohatých velkých korporací a přesměrujeme veřejné dotace pro skutečně potřebné
 • Zastavíme odliv peněz do zahraničí a zavedeme bankovní a digitální daň
 • Omezíme armádní nákupy a zahraniční mise
 • Zastavíme privatizaci a likvidaci zdravotnických zařízení, odmítneme snahy o zvyšování finanční spoluúčasti pacientů
 • Zřídíme pouze jednu veřejnou zdravotní pojišťovnu
 2. Podpora domácích výrobců je cestou k bezpečí i práci pro lidi! 
 • Podpoříme naši soběstačnost v oblasti potravin, zdravotnictví, telekomunikací a technologií
 • Zaměříme se na tvorbu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, namísto montoven s nízkými mzdami
 • Zvýšíme energetickou stabilitu rozšířením jaderné energetiky
 • Změníme podmínky veřejných zakázek tak, aby mohla být vybrána vyšší kvalita
 • Zajistíme lepší vybavení všech složek Integrovaného záchranného systému
 • Stabilizujeme stavy pracovníků ve zdravotnictví platově i nabídkou bydlení
 • Zajistíme dostatečné krizové zásoby s využitím domácích firem
 • Aktualizujeme plány na řešení krizových situací
 • Zasadíme se ve školách o zavedení přípravy na krizové situace
3. Vrátíme vodu do českých rukou i krajiny!
 • Prosazujeme, aby zdroje vody byly v rukou státu, krajů a obcí
 • Podpoříme projekty zadržující vodu v krajině a výstavbu rezervoárů vody a opatření proti povodním
 • Omezíme zábory zemědělské půdy a zaměříme se na její kvalitu
 • Podpoříme výsadbu nových a ochranu stávajících lesů
 • Ochráníme přírodní zdroje před zahraničním kapitálem
 • Zefektivníme využití odpadů na základě nejmodernějších technologií

 

 

Celostátní teze volebního programu pro volby do krajských zastupitelstev

1. Péče o životní prostředí

KSČM záleží na zdravém životním prostředí, rozvoji a péči o krajinu, ochranu půdy, vodních zdrojů, flóry i fauny aj., s cílem zvolit takový postup, který maximálně zohledňuje nastupující klimatické změny. Zároveň ale KSČM odmítá krajní stanoviska těch ekologických uskupení, která by nejraději z některých oblastí vytěsnila člověka (viz např. Šumava).

KSČM bude ještě důrazněji bojovat o to, aby se dostaly přírodní zdroje včetně vody pod kontrolu státu, krajů či obcí. Odmítá, aby velké zahraniční firmy parazitovaly na úkor všech občanů na našem bohatství a odváděly získané prostředky mimo ČR. Nechceme brát studny občanům, jde nám o to, aby se občanům nezdražovaly poplatky za vodu či využití kanalizace jen proto, že z toho chce někdo mít co největší zisk. Rovněž ochrana půdního fondu je natolik zásadní, že bychom o ni měli mluvit i psát ještě více. Občanům stále nedochází, jak je kvalitní půda vzácná a kolik století trvá její vytvoření. Jinak by nemohly aktuálně některé obce podporovat stavbu další obřích hal zahraničních firem – i když obyvatelé oněch obcí protestují, starostové často záměr prosadí. Prostě chybí přísnější zákon a je nutné trvat na námi navrhované novele.

 

 Jsme PRO:

 •  projekty zadržující vodu v krajině a protipovodňové projekty – ochrana vody jako základní systémový prvek  i na krajské úrovni
 • podporu ekologického vytápění z obnovitelných zdrojů (např. využití odpadního tepla z elektráren, tepelná čerpadla apod.)

 • podporu třídění odpadu a efektivního nakládání s ním

 • granty na podporu výzkumu a vývoje nových technologií snadno likvidovatelných obalů z přírodních materiálů

 • veřejné vlastnictví vodovodů a kanalizací a revizi stávajících smluv (vrátit provoz a tudíž i zisky firem spravujících vodovody a kanalizace do rukou obcí, krajů či státu)

 • dotace na řešení problému vody zejména tam, kde nejsou lidé napojeni na vodovodní sítě a hrozí (nebo již došlo) k omezení vlastních zdrojů; výstavba rezervoárů vody by měla být zájmem celého venkova s výraznou vládní podporou, v případě havarijní situace i s podporou kraje

 • podporu dotací na využití splaškové vody

 • řešení problematiky omezování skládkového uchovávání směsného netříděného odpadu a jeho úpravy, recyklaci a energetické využití na základě nejmodernějších technologií 

 • podporu dotačních programů směřujících k budování ČOV v obcích a k obnově venkova

 • podporu činnosti vedoucí k zachování vývojově přirozené různorodosti přírody, záchraně místní flory a fauny i zvláštních přírodních lokalit

 • ochranu těžebních zdrojů před zahraničním kapitálem

 • ochranu lesního fondu před kůrovcem a zabránění masivnímu vývozu dřeva, podporu nové výsadby smíšených lesů

 • ochranu půdního fondu před jeho dalším rozprodejem, omezení výstavby logistických center na půdním zemědělském fondu, ochrana před dalším znehodnocováním kvality půdy

 • ochranu vodních zdrojů, především zdrojů pitné vody

 • urychlení práce na opravách silnic a dálnic, včetně obchvatů měst a obcí

   

  Jsme PROTI:

 •  produkci zbytečných plastových obalů různých barev, které je obtížné či nemožné recyklovat (podpora legislativních změn krajem)
 • další výstavbě spaloven biomasy – přírodní produkce patří zpět do půdy, aby ji zhodnocovala

 

2. Rozvoj kraje a jeho financování

Naší prioritou je poctivá správa kraje ve prospěch občanů. KSČM chce řešit problémy kraje a jeho občanů se všemi, kdo o spolupráci mají zájem, a to jak s politickými subjekty, tak i s občanskou veřejností. Cílem politiky KSČM je prosperující kraj, jeho rovnoměrný rozvoj a spokojení občané. KSČM nesouhlasí s liberalizací veřejných služeb na úrovni kraje, protože se znovu potvrdilo, že jejich zajišťování prostřednictvím soukromého sektoru způsobuje odvádění části prostředků na vytváření co největšího zisku, na což nakonec doplácejí občané, kteří služby hradí. KSČM chce naopak dlouhodobě, s ohledem na aktuální možnosti, posilovat veřejný sektor v oblasti veřejné dopravy, údržby silnic i dálnic, zdravotnictví, školství, správy vodovodních a kanalizačních sítí, bydlení aj.

Jsme PRO:

 •  sestavování optimálních rozpočtů, které umožní trvalý rozvoj kraje a zároveň budou zaměřeny proti neefektivnímu vynakládání prostředků 
 • hospodárné nakládání s majetkem kraje a jeho zhodnocování

 • využívání institutu referenda při důležitých otázkách dotýkajících se významným způsobem občanů kraje, prohloubení vlivu občanů a místních samospráv na rozhodování krajské samosprávy (například otevřený nebo participativní rozpočet)

 • dle možností poměrné zastoupení podle voleb uplatněné v krajských výborech a komisích, aby se na jejich práci podílely všechny zvolené subjekty

 • zjednodušení komunikace občana s úřadem – podpora krajských legislativních iniciativ na zkrácení legislativních lhůt, využití moderních komunikačních technologií a postupů včetně linky důvěry či SOS linky

 • transparentní výběrová řízení a důslednou kontrolu veřejných zakázek

 • efektivní čerpání dotací z fondů EU

 • důsledné uplatňování politické i právní odpovědnosti veřejně činných osob

 • rovnoměrný rozvoj kraje s důrazem na snižování rozdílů mezi regiony podporou tvorby nových pracovních příležitostí, včetně rozvoje venkova

 • podporu cestovního ruchu jako významného faktoru pro celkový rozvoj kraje, včetně finančního přínosu i tvorby nových pracovních míst

 • v součinnosti s klubem KSČM v PSP ČR účinné využívání možnosti zákonodárné iniciativy krajů s cílem změnit špatné zákony, které ztěžují život občanům i práci zastupitelů v krajích, městech i obcích

 • maximální transparentnost – například on-line přenosy z jednání zastupitelstva

 • podporu malého a středního regionálního podnikání

 • nalezení mechanismu kontroly hospodaření s dotačními prostředky kraje, které jsou přiděleny neziskovým organizacím (nyní nemá kraj možnost žádné kontroly)

 

Jsme PROTI:

 •  klientelismu a korupci v jakékoliv podobě
 • podřízenosti developerům při rozvoji regionu

 • plýtvání finančními prostředky

 • nezaměstnanosti (jsme pro účinnou spolupráci při tvorbě pracovních míst na základě krajských tripartit); místo sociálních dávek preferujeme, aby měli lidé práci

 • rozprodávání budov či pozemků v majetku kraje či nehospodárnému nakládání s nimi

   

3. Doprava a dopravní infrastruktura

Doprava, zejména veřejná, je v souladu se zájmy občanů jednou z priorit KSČM. Požadujeme zlepšování dopravní obslužnosti obcí v rámci regionu na odpovídající úroveň, aby se občané bez problémů dostali do zaměstnání, na úřady, k lékaři či do škol. Zároveň musí být veřejná doprava finančně dostupná pro všechny obyvatele kraje, ale i šetrná k životnímu prostředí. Za čerpání dotací z fondů EU se KSČM chce také maximálně zaměřit na rekonstrukce silnic v majetku kraje. Veškeré opravy i údržbu silnic i dálnic ale chceme co nejlépe koordinovat podle dlouhodobějšího plánu, aby nedocházelo ke zbytečným kalamitním stavům.

Nyní (koncem roku 2019) je velkým problémem sjednocené jízdné na železnici – KSČM se v PSP ČR podařilo prosadit sjednocení (celorepubliková jízdenka), které však bude platit až od prosince 2020, do té doby nechtěly některé kraje kvůli smlouvám s jiným dopravci uznat jízdenky Českých drah včetně slev, problém se v jednotlivých krajích stále řeší.

 

Jsme PRO:

 •  dostupnou integrovanou veřejnou dopravu, která bude logicky provázaná, včetně maximálního využití železniční sítě, a zajistí dopravní obslužnost všech obcí v kraji; větší meziregionální propojení veřejné dopravy
 • postupnou obnovu dopravních podniků ve veřejném vlastnictví (v dlouhodobějším horizontu, dle konkrétních možností krajů a obcí)

 • modernizaci vozidel hromadné dopravy, tlak kraje na rekonstrukce železniční sítě s podporou státu

 • budování obchvatů měst postižených nadměrnou dopravou (za finanční spoluúčasti státu a fondů EU)

 • dostatek prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci silnic a mostů v majetku kraje a zároveň pro logickou (regionální i místní) koordinaci těchto prací

 • omezení průjezdu kamionové dopravy přes sídelní centra kraje

 • budování parkovišť v místech s velkou koncentrací vozidel, na okrajích měst, poblíž železničních nádraží apod. 

 • důslednou koordinaci výstavby, oprav i údržby silnic, dálnic, podpora zákazu souběžných oprav na objízdných trasách

 

Jsme PROTI:

 • odkládání nutných rekonstrukcí dopravní sítě
 • zdražování veřejné dopravy

 • nadměrnému provozu v obcích a městech (které s sebou nese zdraví škodlivý hluk a prach)

 • likvidaci místních málo ziskových železničních tratí

 • nepromyšlenému plánování oprav a údržby silnic a dálnic bez zajištění dostatečně vyhovujících objížděk, které způsobuje zbytečné dopravní kolapsy

 

4. Zdravotnictví a sociální služby

Rozvoj sociálních služeb a dostupné zdravotnictví patří mezi další programové priority KSČM. Budeme podporovat výstavbu i rekonstrukce domovů pro seniory, nemocné a hendikepované, včetně rozšíření terénních sociálních služeb. Cílem KSČM je vytváření podmínek pro jejich plnohodnotný život, ve spolupráci i se společenskými organizacemi, které hájí jejich práva.

Jsme pro posilování finančních prostředků na sociální služby – hlavně pro terénní služby pro seniory.

Chceme zachovat maximální dostupnost zdravotnických služeb pro občany, s tím, že zdravotnická zařízení nemají sloužit zisku, ale péči o zdraví občanů. Proto KSČM odmítá jakoukoli další privatizaci ve zdravotnictví a rušení veřejných zdravotnických zařízení či omezování rozsahu jejich služeb. Podporujeme, aby ve všech krajích byly nemocnice jednotně zastřešeny – zkušenost ukazuje, že tak lze ušetřit prostředky, které pak mohou být využity i ve prospěch zkvalitnění péče o pacienty.

Jsme PRO:

 •  důstojnou životní úroveň občanů kraje
 • koncepčně řešené zdravotnictví i sociální služby

 • dostupnou krajskou síť nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, včetně zubařské péče a pohotovosti

 • koordinaci sociálních služeb tak, aby byla finančně, místně i časově dostupná

 • výstavbu sociálních zařízení - domovů seniorů, domů s pečovatelskou službou, denních a týdenních stacionářů atd.

 • upřednostňování městských a krajských sociálních zařízení před soukromými

 • podporu chráněných dílen a dalších aktivit ve prospěch hendikepovaných občanů s cílem zvýšit kvalitu jejich života

 • zpracování programů bytové politiky na krajské úrovni s důrazem na výstavbu dostupného bydlení i sociálních bytů

 • podporu obecní bytové výstavby krajem ve vybraných lokalitách s cílem získat pro kraj stabilizační byty např. pro pracovníky ve zdravotnictví, ZHS, Policii ČR aj.

 • podporu integrovaného záchranného systému

 • dohled na hospodárnost při výstavbě investic ve zdravotnictví

 • podporu zachování dostupnosti zdravotnictví pro venkov (dostatečná dopravní dostupnost)

 • péči o staré občany - i o jejich každodenní život – dostupnost zdravotní péče, kulturního vyžití (včetně tlaku na skladbu programů v ČT), stravy a mobility

 • vytvoření stejných podmínek pro domovy seniorů a domovy s pečovatelskou službou a pro neziskové organizace působící ve stejné oblasti, pokud jde o smlouvy se zdravotními pojišťovnami (nyní je před domovy seniorů upřednostňována např. Charita)

 Jsme PROTI:

 •  privatizaci zdravotnických i sociálních zařízení
 • likvidaci nemocnic a zdravotnických zařízení

 • omezování kvality, rozsahu a dostupnosti sociálních služeb

 

5. Školství

Cílem KSČM v oblasti školství je zachovat oborovou rozmanitost středního školství, s důrazem na chybějící učňovské a technické profese (o potřebnosti oborů a možnostech většího propojení škol s podniky chceme jednat na úrovni krajů i s Hospodářskou komorou). Zároveň nesmí o dostupnosti studia rozhodovat finance, ale znalosti a nadání studenta. KSČM také podpoří programy pro volnočasové aktivity mládeže jako významný prvek v boji proti sociálně patologickým jevům.

Jsme PRO:

 •  tlak kraje na posílení garance státu za kvalitní, dostupné a bezplatné vzdělávání na všech stupních škol a zvýšení podílu veřejných výdajů na vzdělávání (6 % HDP) a na financování soukromého a církevního školství z vlastních zdrojů
 • podporu růstu platu učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR a zvýšení platu nepedagogickým pracovníkům

 • krajská stipendia pro vybrané (nejpotřebnější) obory středního a učňovského školství

 • zastavení poklesu úrovně vzdělávání na základních, středních i vysokých školách

 • postupný útlum víceletých gymnázií

 • pomoc s finančním, materiálním a personálním zajištění výuky předmětu technika/školní dílny na ZŠ

 • podporu speciálních škol, podporu poradenských zařízení pro děti a studenty

 • opatření ke snížení administrativy ve školách, školských zařízeních a školských poradenských zařízeních

 • podporu spolupráce škol a firem

 • sladění struktury oborů s potřebami pracovního trhu

 • podporu vědy a výzkumu v kraji

 • navýšení kapacit ubytování na vysokoškolských kolejích

 • v naléhavých případech pomoc obcím se zřizováním mateřských škol

 • dostupnost zájmové činnosti pro všechny generace

 • zapojení na školách co nejvíce mladých lidí do procesu tělovýchovy a sportu

 • zajištění ekonomické pomoci sportovním oddílům a organizacím

 • zachování sítě škol na venkově

 

Jsme PROTI:

 •  zavádění školného v jakékoli formě
 • podpoře soukromých a církevních škol na úkor veřejných

 • rušení předškolních a mimoškolních zařízení, neuváženému rušení školských zařízení

 • krácení příspěvků na činnost organizací aktivně pracujících s mládeží

 

6. Kultura

 V oblasti kultury je třeba se zaměřit zejména na projekty, jejichž cílem je zvýšit dostupnost kultury pro občany, čelit její komercionalizaci a podporovat talentované umělce (i začínající) nezapojené do uměleckých klanů, kteří by se mohli stát reprezentanty nové nekomerční kulturní vlny.  

Jsme PRO:

 •  bezplatné či symbolické vstupné do krajských kulturních zařízení (muzea, památky, apod.) v rámci běžného provozu; zavedení systému slev pro turisty - občany kraje, seniory a rodiny s dětmi
 • zpřístupnění dalších zrekonstruovaných objektů, expozic a sbírek, modernizace a výstavba depozitářů; posílení digitalizačního pracoviště o 3D skener, sjednocení systémů evidence sbírek

 • zpřístupnění kulturního dědictví zdravotně hendikepovaným vybudováním bezbariérových opatření, nevidomým a dalším apod.

 • zatraktivnění krajských zařízení dalším obohacením samotných programů a doprovodných služeb; pokračování projektu Kulturního léta

 • navýšení podpory městským a obecním knihovnám přes vyšší podporu a aktualizaci koncepce regionálních funkcí knihoven

 • podporu volnočasových kulturních center, kulturní infrastruktury a aktivních forem kultury především pro mladou generaci; vytváření podmínek pro rozvoj volnočasových aktivit, vznik spolků a obnovu místních kulturních tradic

 • vytvoření programu „Kultura do škol“ podporujícího kulturní vyžití a estetickou výchovu mladých;

 • aktualizaci Koncepce podpory významných akcí v kraji s cílem zajistit stabilní dlouhodobou podporu nejvýznamnějším akcím

 • posílení spolupráce v oblasti propagace turistických cílů s destinačními managementy, Czech Tourism, Národním památkovým ústavem, samosprávou měst a obcí a vlastníky památek

 • sjednocení dlouhodobých dotací (Klub českých turistů) a dotačních titulů pro podporu cestovního ruchu (vodní turistika, cykloturistika, „lesní“ cesty, doprovodná infrastruktura vč. WC, podpora DM), rozvoj dotačních titulů v oblasti kultury a památkové péče (společ. využití)

 

7. Rozvoj venkova

Podpora vyváženého rozvoje venkova patří mezi priority KSČM. Nelze jen přihlížet tomu, jak mladí lidé opouštějí některé venkovské obce jen proto, že malá obec nemá dost prostředků na to, aby udržela provoz prodejny, hospody, koupaliště, mateřské školy, sportovních či dalších sdružení – prostě všeho, co zajišťuje rozmanitost života na venkově a základní služby občanům. Zároveň je nezbytné, aby měla obec dobré spojení veřejnou dopravou do práce, školy, zaměstnání, k lékaři atd. Program na pomoc malým obcím je proto nutné mít na úrovni každého kraje. S tím souvisí i podpora drobného podnikání a místní zemědělské výroby produkující regionální potraviny - zajišťují lidem práci i bez dojíždění.   

Jsme PRO:

 •  udržení obchodů se smíšeným zbožím v malých obcích, popř. podporu pojízdných prodejen s čerstvými potravinami
 • udržení zdravotního střediska ve středně velkých obcích, zajištění dopravní dostupnosti

 • maximální podporu občanským sdružením a organizacím působícím na venkově – sportovním i kulturním sdružením, dobrovolným hasičům, zahrádkářům, včelařům, myslivcům a dalším, protože udržují pestrý život v obci, popř. pomáhají chránit naše životní prostředí

 • udržení či obnovu mateřských škol na venkově i s pomocí dotačních programů

 • zachování všech poboček České pošty

 • pomoc zejména odlehlejším obcím nad 1500 obyvatel se zřízením bankomatu

 • pomoc obcím s vybudováním vodovodu a kanalizace  

 • podporu místního zemědělství – propagace regionálních potravin, farmářské trhy aj.

 • pomoc malým obcím s případným využitím různých dotací (metodická pomoc při podání žádosti apod.)

 • zajištění veřejné dopravy s maximálním ohledem na potřeby občanů, včetně těch, kteří dojíždějí do práce se směnným provozem 

 

Jsme PROTI:

 •  neuváženému rušení škol na venkově
 • rušení poboček finančního úřadu ve městech dostupných občanům z širšího okolí

 

 8. Mezi další krajské priority patří tyto oblasti (v závislosti na konkrétním regionu):

 •  dle místních podmínek využití zrušených vojenských újezdů
 • podpora regionů postižených zánikem některých výrobních odvětví či restrukturalizací průmyslu (perspektivně i s ohledem na zpomalující se ekonomický růst a možný nárůst nezaměstnanosti v nadcházejících letech)

 • snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti občanů, dodržování zákonů a zvýšení právní ochrany občanů a řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit

 • podpora a rozvoj integrovaného záchranného systému

 • Za účelem stabilizace a udržení akceschopnosti dobrovolných hasičských jednotek navrhnout vyčlenění finančních prostředků na získání oprávnění k řízení požárních zásahových vozidel pro členy Sboru dobrovolných hasičů obcí

 • NE dalšímu vydávání majetku církvím - vést soudní spory s církvemi o majetek kraje, odmítnutí jakýchkoli dotací na činnost organizovanou církvemi

 • ústavní ochrana vody a nerostného bohatství

 • prohloubení příhraniční spolupráce v euroregionech  

 • dodržování transparentnosti výběrových řízení

 • řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování – krajská tripartita

 • věnovat pozornost architektonické kvalitě v městském a venkovském prostředí

 • zajistit přiměřenou dostupnost veřejné infrastruktury

  

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek