hhg5fdh4k3j

Z 24. zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

Stručná reportáž z jednání zastupitelstva 1. června 2020... Prvního června se konalo již 24. Zastupitelstvo Středočeského kraje. S rouškami, ale v plném počtu. Na začátku bylo 55 přítomných. Procesní záležitosti prošly bez problému.

 

Pak se do programu navrhlo zařadit Informaci o chování ZZS v období nouzového stavu, dodatek k Soundtrack Poděbrady, Záchrana mokřadu u Lysé nad Labem (návrh TOP), Volba předsedy kontrolního výboru (návrh STAN) – to prošlo.
Podivné Odškodnění cestujícím s předplatní jízdenkou (STAN) a řešení závažné situace ve ZZS (ODS)(- je již navrženo v programu od koalice, takže nadbytečné) - neprošlo. Vyřazeny byly 3 body z dopravy, upravený program podpořilo 55 z 55 zastupitelů.
Podána byla informace o fungování ZZS v době nouzového stavu, vystoupil i ředitel Houdek, který shrnul, jak kraj pomáhal a zásoboval ZZS. Rezervy byly sice minimální, ale byly, není pravdou informace z Našeho regionu, že byli nechráněni. Dle radního Bezděka se obnovuje i vozový park a stanice ZZS. Diskuse byla bouřlivá a i politizovaná… A i paradoxní - ODS totiž navrhovala zákonem navýšení mezd zdravotníkům, to však již v rozpočtu je. Stejně tak se řeší i odměny. STAN chtělo dokonce poskytnout dotčené záchranářce 100 tis. Kč…
Informace byly nakonec jen vzaty na vědomí, vyslovili jsme ale poděkování všem do první linie a byla polední pauza…
Podpořen byl další balík žádostí obcí o podporu z Fondu hejtmana i záměr využít Praha TV pro komunikaci kraje 2020-2022. Podána byla informace o nákupu ochranných prostředků v rámci nouzového stavu – dokončeno objednávek za 89 mil. Kč, máme 4 mil. pomůcek v zásobách.
Schválen byl závěrečný účet kraje za 2019 a účetní závěrka – kraj hospodařil bez závad - i přijetí možnosti dofinancovat půjčky živnostníkům postižených COVIDem až do výše 2,75 mld. Kč (objem žádostí o podporu bude zřejmě ale nižší, takž si kraj nejspíše vystačí s vlastními zdroji).
Debatovalo se o rozdělení zůstatku, kdy největší část směřují do rezervy kvůli COVIDu, je rozděleno na nové požadavky 100 mil. Kč, směřují i do priorit KSČM – rozvoj služeb (knihovny, divadla), energetické úspory, bezpečnost atd.
Podpořeny byly žádosti obcí z fondu podpory včasné přípravy projektů (z životního prostředí za 1,3 mil. Kč a z dopravy 1,75 mil. Kč). Zastupitelstvo schválilo i změnu u posledního z Fondu sportu a volného času – akci nemohl zrealizovat kvůli neúplné/zbylé částce dotace, prostor dostal další.
Zelenou dostal i další ročník záměru Obědy do škol III. financovaný z OP PMP. Schválen byl dodatek ke kotlíkovým dotacím (2019-2023) i žádosti za 460 tis. na pořízení DVBT-2 vybavení pro sociální služby. Upřesnila se pravidla pro poskytování darů na výsadbu stromů, dodatkem byla opravena smlouva s Kostelcem nad Labem k dotaci z Infrastrukturního fondu (odstranění chyby počtu nových žáků). Prodloužil se termín realizace projektu obce Ohrazenice (územní plán), dle aktuálních potřeb se změnila i zřizovací listina Regionální dotační kanceláře.
Z životního prostředí bylo schváleno zajištění zákonné péče o Velký Raputovský rybník Polabské hůry a Klepec 2020-2024, podporu dostaly i zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, byť tam jsme kritičtí k podpoře velkých soukromých vlastníků, kteří jsou již navíc ziskoví, takže se pak nedostává na podporu malých obecních lesů.
Projednali jsme též bod o záchraně mokřadu u Lysé nad Labem, kde se plánovalo zřízení Světa záchranářů. Dle náměstka Petery odbor ŽP situaci monitoruje, navrhl úspěšně spolu s radním Bezděkem pozastavit rozhodnutí o světu záchranářů do prověření dopadů zejména na ŽP, předloženy budou výstupy na příštím jednání ZK.
Z majetku bylo projednáno 7 bezúplatných nabytí, 13 bezúplatných převodů, 12 vzájemných darování a směn, 11 úplatných převodů, 16 úplatných nabytí a jedno problematické nabytí (Libice nad Cidlinou), kde jsme kritizovali nákup nepotřebného pozemku (stačil by maximálně částečný pozemek pro příjezd) – návrh nebyl schválen.
Dále 5 dalších majetkových bodů a i třetí aktualizace smlouvy o bezdůvodném obohacení s Mladá RP, kde jsme prosadili doplnění usnesení o zřízení odborného dozoru likvidace suti, jehož souhlasem bude podmíněno uvolňování zádržného – celý materiál ale byl vzat pouze na vědomí a o celé částce bude rozhodnuto až na srpnovém zastupitelstvu.
Aktualizovala se zřizovací listina Dětského centra Strančice (stěhování).
Podpořeno bylo navýšení dotace pro knihovny dle koncepce, 800 knihoven se dočká větší podpory metodiků a většího výměnného fondu, 3 divadla si rozdělí dle koncepce 4 mil. Kč.
Z důvodu COVIDu byla nepodpořena dotace na Skutečnou ligu Středočeského kraje (úspěšný byl ročník 2019) i na film „Muž, který stál opodál“. Změněny byly zřizovačky Polabského muzea, zrušena byla Asociace pro ochranu a rozvoj lidové architektury.
6 destinačních managementů dostalo podporu 1,55 mil. Kč (a vyhlášeno bude další kolo podpory DM), 19 turistických informačních center zase 1,491 mil. Kč. 4 akcím z velmi významných byl posunut termín konání kvůli COVIDu, stejně tak jako Soundtrack Poděbrady (tam o rok).
Opětovně bude předložena žádost do výzvy Horizont 2020 pro program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie. Podána byla informace o dotaci na pokrytí financování nekrytých závazků dle usnesení vlády (Hospimed).
Aktualizována byla regionální inovační strategie kraje i Územní energetické koncepce kraje, podpořeno bylo pořízení a rozvoj digitální technické mapy (DTM) kraje, většinu nákladů pokryje dotace.
Podána byla závěrečná zpráva o oblasti BESIP za 2019 a na rok 2020 se dávají 2 mil. Kč. Kraj podpořil ekologičtější varianty D0 – Březiněves – Satalice (zahloubenou a tunelovou). Podpořeno bylo memorandum o spolupráci na urychlení významných dopravních staveb na území Prahy a kraje.
Uzavřena byla smlouva o spolupráci na obchvat Líšnice. Policii bylo darováno speciální vozidlo za 6 mil. Kč na kontrolu sociálních předpisů, hmotnosti a rozměrů nákladních vozidel.
Podpořen byl postup při výběrových řízeních na výkony veřejných služeb autobusové dopravy od roku 2024. A také tradiční podpora 6 přívozů v roce 2020. Bez diskuse prošla aktualizace zřizovačky KSUS. Aktualizován byl zásobník investic o změnu č.2 (navýšení o 101 mil. Kč).
Ze sociálky byl vyhlášen mimořádný termín dotačního řízení (21 mil. na nově zařazené služby), aktualizována byla síť sociálních služeb (navýšení kapacit). Podpořena byla smlouva o bezúplatném převodu stravovacího provozu Domova Pod Lipami Smečno realizovaná z OMTZ MPSV z kraje na příspěvkovku, na 14 domovů bylo rozepsáno 82 +10 polohovatelných lůžek a 10 matrací.
Rozepsány byly neinvestiční výdaje na školy zřizované krajem a obcemi na rok 2020 i dotace za rok 2019, měnily se taktéž zřizovačky škol. Podána byla zpráva o činnosti poradního orgánu k optimalizaci – materiál je již lépe zpracovaný, analyzuje klíčová kritéria pro optimalizaci, ale do koncepce optimalizace mu ještě mnohé chybí.
Pak se probírala volba předsedy kontrolního výboru, navrhovaný Pavel Fojtík získal napříč kluby ale jen 27 hlasů, do příštího ZK byla pověřena vedením J. Fialová.
Tradičně byly podpořeny přísedící ke krajskému soudu (a rezignace přísedících), další zastupitelstvo bude 3. srpna. Na vědomí byla vzata zpráva o činnosti Rady, v různém přišel jeden Pirát se 3 zkreslenými informacemi (Brožová, ochranné prostředky, omluva Německu).

Friday the 14th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek