hhg5fdh4k3j

Z 21. Zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

V pondělí 25. listopadu se konalo poslední letošní zastupitelstvo Středočeského kraje. Mělo na programu 162 bodů. Na začátek bylo přítomno 58 zastupitelů z 65 a formální body prošly bez problému. Pak se schvaloval program jednání. Vyřazeny byly vyúčtování energie v Sadské a další body, včetně námi kritizovaných individuálních dotací pro kamerový systém v Kladně a hlídky v Mladé Boleslavi, měnily se názvy některých bodů. Zájem o změnu či doplnění programu nebyl, jen ODS chtěla zařadit bod o obchvatech měst a obcí, bude ale asi v různém.


Prvním bodem byla informace o závěru Ministerstva spravedlnosti, kterým byl označen postup kraje ve věci Babiš x Černošice za zákonné. Tradičně byl podpořen Fond hejtmana pro obce.
Pak se jednání zaseklo na projednávání rozpočtu. Investice jsou navýšeny z 450 na 700 mil. Kč, 2,6 mld. Kč je vyhrazeno pro zásobník projektů oproti 1,75 mld. Kč. Téměř 5% rozpočtu jde na fondy. V zahajovacím rozpočtu je navýšení příjmů o 600 mil. Kč, počítá se ale s většími příjmy v predikci MF ČR, tedy s přebytkem. Fungují limity investic i semafor, takže se může plánovat.
Opozice navrhla různé drobné přesuny (adiktologie, opravy ve školství), včetně 50 mil. Kč na financování investic soukromých zdravotních zařízení. ODS tak chtěla opět podpořit soukromé subjekty (některé jsou součástí nadnárodního řetězce) hospodařící i v černých číslech, kterým pod cenou původně krajská zařízení rozprodala. V kraji je navíc více než 3 tis. poskytovatelů zdravotních služeb. Kde bychom se zastavili? Již teď budeme poskytovat i malým nemocnicím přes 40 mil. Kč na standardy LPS. Po dvouhodinové diskusi, kde bylo propráno skutečně skoro všechno prádlo, byl nakonec rozpočet podpořen v původním znění (36 z 61), protinávrhy neprošly.
Po polední pauze se projednávaly zásady participativního rozpočtu. Diskuse se stočila na to, zda je to vhodný model pro kraj a kdo bude realizátorem akcí a jaká bude výše příspěvku a jak to bude rozdělené po ORP. To vše ale bude až v konkrétní výzvě. Podpořeno 36 hlasy.
Podpořena byla 5. aktualizace zásobníku projektů i změna výše podpor pro Obědy do škol v kraji II. i 3 žádosti o kotlíkové dotace převyšující v součtu 200 tis. Kč i prodloužení termínů realizace výměny zdrojů tepla.
Z fondu podpory včasné přípravy bylo podpořeno 10 obcí (2,2 mil. Kč). Schváleny byly základní dotační tituly kromě Infrastrukturního fondu.
Podpořeny byly i 2 obce, které žádaly na vodovodní zdroje a kanál z fondu návratných finančních zdrojů 7 mil. Kč. 57 obcí získalo 27 mil. Kč z Fondu obnovy venkova.
8 mil. Kč šlo z Fondu obnovy venkova na posílení infrastrukturního fondu z důvodu navýšení podpory škol a mateřských škol. Obec Křešín dostala čtvrt milionu na pořízení nového územního plánu pro zrušení VVP Brdy, Církvici byl prodloužen termín realizace projektu kofinancovaného krajem. Ondřejovu byl prominut odvod za porušení rozpočtové kázně s pokutou a zároveň neprominuto penále za další opomenutí.
Vyhlášen byl ve výši 7 mil. Kč dotační program pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Podpořena byla změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Poskytnuty byly příspěvky na hospodaření v lesích – 203 žádostí z a7 mil. Kč. 86 tis. Kč bude stát zákonná péče o chráněnou část lokality Vlašimská Blanice.
Z důvodu nenaplnění příjmů a výdajů kapitoly ŽP v objemu 40 mil. vlivem změny vodního zákona byl ponížen fond životního prostředí a zemědělství. Zastupitelstvo neschválilo dotaci z havarijního fondu na odstranění havarijního stavu na toku Sánská Bačovka ve výši 31,6 tis. Kč. Změněny byly minimální parametry výstavby splaškové kanalizace Dehtáry – Jenštejn.
Z majetku se odsouhlasilo 11 bezúplatných nabytí, 4 bezúplatné převody, 20 úplatných nabytí, 8 úplatných převodů10 vzájemných darování a směn a 18 dalších majetkových bodů, včetně smlouvy o vypořádání bezdůvodného obohacení s Mladá RP – bod byl vzat nakonec po diskusi pouze na vědomí a po vypořádání připomínek bude předložen příštímu zastupitelstvu.
Z bezpečnosti byla podpořena ideová studie výcvikového areálu Svět záchranářů v Zaječově i 3 mil. Kč pro Policii ČR a 2 mil. Kč pro hasiče.
Dále 2,6 mil. Kč na adiktologické služby pro 5 organizací i 1,59 mil. Kč na primární prevenci pro 3 organizace.
Podána byla informace o hospodaření nemocnic, kromě Kladna jsou všechny v černých číslech. O nemovitost v hodnotě 7,25 mil. Kč se zvýšil základní kapitál nemocnice Benešov.
Schváleny byly investiční dotace pro nemocnice ve výši skoro 41 mil. Kč i dotace na úhradu nákladů souvisejících se spalničkami (cca 1,5 mil. Kč). Poskytnuto bylo rovněž 82 mil. Kč na stabilizační příplatek zaměstnanců (1,6 mil. Kč/nemocnici)i na opravy, údržbu a obnovu DHM v nemocnicích.
Záchranka se zbavila nemovitého majetku v k. ú. Březové Hory a v k.ú. Čáslav.
Aktualizována byla koncepce regionálních funkcí knihoven, která zvětšuje podporu více než 800 knihovnám, zejména dojde k navýšení počtu metodiků, ale i k podpoře automatizace a částky na výměnný knižní fond.
Vyhlášen byl program na obnovu památek určených ke společenskému využití (30 mil. Kč) i dotace pověřeným knihovnám v duchu zatím původní koncepce. Festival A. Dvořáka bude podpořen 600 tis. Kč. Do kapitoly kultura se vrátily také nevyčerpané prostředky.
Podpořen byl program pro destinační managementy 2020 ve výši 3,5 mil. Kč i program pro podporu turistických informačních center (1,2 mil. Kč). 1,5 mil půjde na SIC pro program PLATINN. Schválena byla strategie rozvoje územního obvodu kraje na 2019 – 2024 i marketingový plán Středočeské centrály cestovního ruchu na 2020. Spolek Středočeské vodní cesty dostane 3,8 mil. Kč. Rozděleno bylo 1,45 mil. Kč z programu na podporu rozvoje destinačních managementů 2019, 339 tis. bylo rozděleno z programu na podporu TIC 2019, 4,48 mil. Kč pouze 4 žadatelům z Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury. Uzavřena byla smlouva o finanční spoluúčasti kraje (324 tis. Kč) na IX. zimní olympiádě dětí a mládeže 2020 v Královehradeckém kraji. 600 tis. Kč půjde jako členský příspěvek do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. 3 mil. Kč na financování Regionální rady regionu Střední Čechy. 10 mil. Kč půjde na kreativní a inovační vouchery, 8,43 na Smart Akcelerátor II pro Středočeské inovační centrum (SIC). Na činnost SIC půjde 31,9 mil. Kč.

440 tis. půjde ze sportovních center mládeže na podporu mládeže v parkuru (jezdecký sport). Aktualizovány byly zásady územního rozvoje v koridoru pro stavbu vodovodu při D3.
Z dopravy byly schváleny dodatky zřizovačky KSUS i změnu charakteru psokytnutých prostředků KSUSce na rekonstrukci mostu II/150 Brzotice. Také dodatky k veřejným službám v drážní osobní dopravě (rozšíření objemu výkonů), smlouvy s Arriva vlaky jezdící přes naše území o závazku veřejné dopravy, smlouvy o spolupráci s Pardubickým krajem, Vysočinou i Ústeckým krajem.
Podpořena byla i 5. aktualizace plánu investic.
Z oblasti sociální byly schváleny prodloužení spolupráce s MPSV při realizaci koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života o 2 roky, licenční smlouva na Rodinné pasy (systém slev a služeb pro rodiny s dětmi), střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2020-2022, krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2020-2022. V rámci druhého mimořádného termínu byly rozděleny dotace na poskytování sociálních služeb v celkové výši 111,544 mil. Kč i 4,322 mil. Kč na dofinancování 11 služeb pro osoby s problémovým chováním.
Rozdělena byla i dotace z Podpory vybraných druhů sociálních služeb v kraji II na 2020-2021 financované z OPZ. 500 tis. Kč šlo pro organizaci Volno pro autisty. 4 organizace dostaly 1,744 mil. Kč jako návratnou finanční výpomoc na překlenutí doby bez jiného příjmu. Měnily se zřizovací listiny 2 sociálních zařízení.
Ze školství byla podána zpráva o výsledcích maturitní zkoušky v kraji, přes mírné zlepšení to optimistické není. Taktéž se měnily zřizovačky škol.
Volil se nový člen Výboru regionální rady regionu soudružnosti i nový člen (za KSČM) Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch. Podpořena byla i společná deklarace regionů 4dohody.
Závěr patřil volbě přísedícího u krajského soudu, harmonogramu zasedání ZK v roce 2020 (27. 1. 2020, 20. 4. 2020, 22. 6. 2020, 31. 8. 2020 od 10 hodin) i zprávě o činnosti Rady.

 
 
 
Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek