bitcoin kaufen deutschland 2018

Z jednání 19. zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

V pondělí 24. června se konalo již 19. jednání zastupitelstva kraje. Po obvyklých organizačních bodech se přešlo ke schvalování programu. Navrženo bylo doplnění programu o aktualizaci sítě lékařské pohotovostní služby. STAN a ODS navrhla bod volba nového člena Výborů pro reg. rozvoj a zdravotnictví (prošlo, v závěru zvoleno) i bod, aby výběrové řízení na ředitele Památníku K. Čapka bylo realizováno neprodleně (neprošlo, bude v různém). Opozice navrhla bod odvolání radního Hermana (neprošlo), žádost o informaci o vyřízení reklamace silnice II/111 Nechyba (neprošlo, bude řešeno standardně).

 

Pak se řešilo memorandum s kyjevskou oblastí na Ukrajině, které klub KSČM nepodpořil.  Podpořeny byly obce i Krajská rada seniorů z fondu hejtmana.

 

Větší diskuse byla o závěrečném účtu kraje za rok 2018 i o účetní uzávěrce. Příjmy byly vyšší než rozpočtované, kapitálově se utratily 4 mld. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024 počítá i s využitím dalšího období evropských dotací, kdy bude třeba více prostředků na větší spoluúčast.

 

Podpořen byl i tradiční aktualizovaný zásobník evropských projektů. Rozpočet byl navýšen o 3,85 mil. Kč – jedná se o splátku půjčky na kanalizaci a čistírnu Plchov. Realokovány byly prostředky z ITI do modernizace vozového parku a do cykloinfrastruktury, zrušeny byly 2 projekty z telematiky, o kterých byla podána informace v bodech věnovaných dopravě.

 

Dodatky byly prodlouženy doby realizace výměny zdrojů tepla (kotlíkové dotace), 7 obcí dostalo 9 milionů ze Středočeského Infrastrukturního fondu a další obce dostaly z téhož fondu dotace do škol a na vodohospodářskou infrastrukturu (neprošel návrh STAN navýšit fond v oblasti ŽP o dalších 50 mil. Kč z prostředků zásobníku). Z Fondu obnovy venkova bylo podpořeno 22 akcí za 13 mil. Kč.

 

Upravila se pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci týkající se obcí do 1000 obyvatel. A podpořen byl nový program pro poskytování podpory obcí a organizací pro evropské fondy a NIP od roku 2021.

 

Prodlouženy byly termíny realizace projektů zpracování územních plánů obcím Láz, Drahlín a Jince. Z životního prostředí byly poskytnuty prostředky 5 krajským střediskům ekologické výchovy v souladu s koncepcí EVVO, aktualizován byl plán rozvoje vodovodů a kanalizací.

 

Schválena byla aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny, upozorňovali jsme na naše nesouhlasné stanovisko s případným vyhlášením NP Křivoklátsko.

 

Zastupitelstvo podpořilo zpracování koncepce udržitelného hospodaření s vodou, bude se dělat ve spolupráci s ČZU. Prominut byl odvod a penále obci Ondřejov za porušení rozpočtové kázně.

 

 Z majetku prošlo 5 bezúplatných nabytí, 13 bezúplatných převodů, 8 úplatných nabytí, 5 úplatných převodů, 4 vzájemné směny a darování a 6 dalších majetkových bodů.

 

Ze zdravotnictví byla odepsána nedobytná pohledávka záchranky 238 tis. Kč většinou za cizince.

 

Poskytnuty byly investiční dotace do nemocnic, 8 mil. Kč do Kladna, 10 mil. Kč do Kolína, 3,5 mil. Kč do Mladé Boleslavi, 110 mil. Kč do Příbrami. Převedeny byly nevyčerpané dotace z roku 2018 z důvodu změny priorit vedení nemocnice, aktualizována byla síť poskytovatelů lékařské pohotovostní služby (nebude dětská pohotovost v Olivově léčebně a Mělník jen ORL).

 

Do rozpočtu kultury se vrátily nedočerpané prostředky organizací ve výši 1,73 mil. Kč. Opravena byla chyba v tabulce schválených dotací z fondu na obnovu památek určených ke společenskému využití.

 

Navýšeny byly prostředky na mzdy na regionální funkce knihoven pověřeným knihovnám (cca 200 tis. Kč), schváleny změny zřizovacích listin (pohyby svěřeného majetku a doplňkové činnosti).

 

800 tis. Kč bylo poskytnuto 3 ústavům a obci z programu Smart Akcelerátor – Asistence 2018. Vyhlášen byl program na podporu destinačních managementů ve výši 3 mil. Kč (posunut byl termín podání žádostí ze srpna do 13. září) i program na podporu Turistických informačních center (1,2 mil. Kč). Středočeské vodní cesty dostaly 1,8 mil. Kč, podpořena byla změna financování společného projektu s Jihočeským krajem Vltava etapa 1, nebude kofinancováno z MMR.

 

Schválen byl projektový záměr Středočeského programu mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie, celkové náklady na 30 vědců po dobu 36 měsíců jsou přes 164 mil. Kč a spoluúčast kraje je přes 41 mil. Kč.

 

Z evropských projektů přišly vratky ve výši cca 5 mil. Kč.

 

2 mil. Kč, co šlo na opravu atletického stadionu v Českém Brodu (celkové náklady 21 mil. Kč), se vrátilo, protože bylo poskytnuto městu, nyní bude správně poskytnuto Slavoji Český Brod. 300 tis. Kč bude stát nové sportovní centrum mládeže zabývající se v Brandýse sjezdem na divoké vodě.

 

Podpořeno bylo memorandum s Prahou o spolupráci v oblasti rozvoje cykloturistiky, provázána bude i aplikace Na kole Prahou.

 

Po schválení postupu výběrových řízení na autobusové dopravce zastupitelstvo schválilo i vzorové smlouvy. Mikroregion Voticko získá 700 mil. Kč na dokumentaci páteřní cyklostezky. Podpořena byla veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti (rozšiřuje mezikrajskou spolupráci i na drážní). Uzavřena byla smlouva o spolupráci při dopravní obslužnosti se Škoda Auto, a.s. i The Prague Outlet s. r. o. Zelenou dostalo i memorandum s Libereckým krajem a Prahou o uznání našeho multikanálového odbavovacího systému.

 

Po diskusi bylo podpořeno i zpevnění a osvětlení přistávacích ploch na letišti v Benešově (v Bystřici), které je ve vlastnictví kraje - 21,28 mil. Kč z rozpočtu KSUS. To se projevilo i v aktualizaci zřizovací listiny KSUS, v které zároveň byly vyjmuty cyklostezky ze zimní údržby.

 

Schválen byl plán investic, změna č. 3. Prominut byl odvod za porušení rozpočtové kázně 75% (zůstalo jen 25%, tj. 261,8 tis.) a odpuštěno penále z poskytnuté dotace sociálních služeb organizaci Mela, o. p. s. Vyhlášen byl mimořádný termín dotačního řízení na rok 2019 v sociální oblasti ve výši 5 mil. Kč, průběžně byla aktualizována síť sociálních služeb. Rozděleno bylo 150 polohovacích lůžek sociálním organizacím, 700 tis. Kč dostala společnost La Sophia o. p. s.  Na Domov seniorů Nové Strašecí (kterému byla zároveň změněna zřizovací listina) byl převeden movitý majetek v hodnotě 1,7 mil. Kč pořízený v rámci programu Obnova materiálně technické základny MPSV.

 

Ve Slaném bude realizován POSEZ (kontaktní místo pro seniory a zdravotně postižené).

 

Kraj se začlenil do Evropské aliance pro učňovské vzdělávání, 3 soukromé školy dostanou darem IT techniku v rámci projektu IKAPu, měnily se zřizovací listiny škol. Podána byla informace o projednání problematiky dluhů vzniklé osobám do 15 let věku.

 

Větší diskusi vyvolala informace k optimalizaci krajské školské soustavy, která byla souhrnem výstupů z pracovní skupiny.

 

Další body týkající se přísedících u krajského soudu proběhly bez problému, stejně tak zpráva o činnosti Rady a harmonogram zasedání zastupitelstva. V různém se probírala situace v Památníku Karla Čapka, urychlit řízení nejde, odborná veřejnost musí navrhnout do výběrové komise zástupce. Dále audit DPP a DPČ.  Dále jak se daří udržovat cyklostezky (konkrétně se odpoví písemně) a jaké jsou personální změny na úřadě (obvyklé, lidé přicházejí a odcházejí). A jak se realizují preventivní programy (na minulém ZK byla určitá změna, odpověď bude zaslána písemně). Kontrolní výbor zatím nedostal zprávu interního auditu a kontroly k DPP a DPČ, tu dostala zatím pracovní skupina, která se sejde zase 10. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday the 4th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek