hhg5fdh4k3j

Z 18. Zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

Zastupitelstvo 29. dubna začalo s přítomností 55 z 65 zastupitelů. Procesní body proběhly bez problémů. Do programu navrhla hejtmanka zařadit některé body (a vyřadit některé, které nejsou ještě připraveny), které byly předloženy později, STAN navrhl zařadit změnu zřizovací listiny KSUS, ODS navrhl informaci o průběhu ZEVO. Prošly hejtmančiny návrhy, návrh na změnu zřizovačky KSUS zařazen nebyl, o ZEVO bude podána informace před Různé. Program byl schválen.

 

 

Dotace obcím v rámci Fondu hejtmana i dar z fondu hejtmana Mirakulu také. Poskytnut byl příspěvek 800 tis. Kč Radě Asociace krajů pro rok 2019.

 

Větší diskuse byl ke kladnému  výsledku hospodaření za rok 2018 a rozdělení zůstatku. Kraj hospodařil zodpovědně, čerpal investice (téměř 96%) a zvětšoval objem investic. Prostředky z přebytku z roku 2018 pokrývají i naše priority, ze základních 7 priorit se posunuly zejména 2 – podpora vodohospodářské infrastruktury malých obcí a program energetických úspor. Opozice kritizovala nedostatečné prostředka na školství, to však bylo vyvráceno čísly. Kritizovala také navýšení prostředků Centrále cestovního ruchu, na kterou ale přešla organizace několika akcí i byla vytvořena filmová kancelář.

 

Schválena byla drobná změna rozpočtových pravidel, která řešila časovou tíseň na konci volebního období. Dalších 10 obcí dostalo podporu celkem 4,8 mil. Kč ze Středočeského Fondu obnovy venkova, 6 obcí z Infrastrukturního fondu na dostavbu škol.

 

Podpořeno bylo i rozdělení 174 mil. v 5 klasických dotačních titulech, 7 milionů v programu Environmentálního vzdělávání, vyhlášeno bylo 3. kolo kotlíkových dotací (pro specifické skupiny včetně ZTP zálohově) i prodloužení doby realizace 7 žadatelů ze starších kol. Prodloužen byl i termín dokončení realizace projektu (na pořízení ÚP) obce Vranovice.

 

Zastupitele řekli ano i záměru Obědy do škol II., podpořen byl i aktualizovaný zásobník projektů. 600 tis. Kč bylo schváleno na péči o 3 přírodní památky – Kuchyňka, Kovárské stráně a Chotuc na 5 let.

 

2,036 mil. Kč dostala obec Vitice na likvidaci skládky z havarijního fondu, 705 tis. na sanaci ropné havárie dostalo město Brandýs nad Labem. Individuální dotaci na problematickou výstavbu kanalizace a ČOV dostala obec Jizerní Vtelno 7 mil. Kč z rozpočtu roku 2020.

 

Z majetku bylo podpořeno 9 bezúplatných nabytí, 9 bezúplatných převodů, 11 úplatných nabytí, 13 úplatných převodů, 6 vzájemných darování a směn, 12 dalších majetkových bodů včetně smlouva o smlouvě budoucí s Mladá RP.

 

Ze zdravotnictví bylo schváleno poskytnutí investičních dotací nemocnicím, jednak z nevyčerpaných financí z roku 2018 do roku 2019 (57 mil. Kč na obnovu techniky v Kladně a na rekonstrukci pavilonu Kutná Hora), jednak na nové žádosti (rekonstrukce interny a rehabilitační centrum Benešov, porodní oddělení a lůžkové v Kolíně, dokončení D4 v Příbrami).  Nemocnice v Mladé Boleslavi si zvýšila kapitál vkladem nemovitosti – bývalá budova zdravotní školy bude sloužit k ubytování zaměstnanců a na dětskou skupinu, Kladno si zvýšilo kapitál o 50 mil. Kč. Zrušena konečně byla Asociace středočeských nemocnic. Prošla i drobná změna zřizovačky ZZS (vyjmutí nepotřebného pozemku).

 

Vyhlášen byl nový program v alokaci 4 mil. Kč pro primární prevenci a vzdělávání zaměstnanců adiktologických služeb.

 

Z kultury byla schválena dotace na projekt hledání mladých hudebních talentů Skutečná liga Středočeského kraje ve výši 494 tis. Kč i 4 mil. Kč na podporu profesionálních divadel dle koncepce.

 

40 mil. Kč bylo rozděleno na z programu na obnovu památek určených ke společenskému využití, podpořena byla i soutěž Stavba roku Středočeského kraje částkou 0,5 mil. Kč. Zazněla informační zpráva o vyhodnocení činnosti sbírkotvorných institucí v oblasti rozšiřování sbírek, vyňaty byly ze 3 organizací v kultuře nepotřebné nemovitosti.

 

600 tis. Kč šlo jako členský příspěvek spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, 1,5 mil. Kč bylo poskytnuto krajskému sdružení MAS a 27 MASkám.

 

Diskuse byla ohledně dotace pro výstavbu pavilonu pro lvy pro ZOO Chleby. Původní návrh byl 2 mil. Kč, ODS navrhovala 4 mil. Kč, to si prohlasovali bez podpory KSČM.

 

Do příjmů kraje byly zapojeny vratky ze SICu 396,56 tis. Kč (bude použito na propagaci cestovního ruchu), podpořen byl společný záměr Středočeského a Ústeckého kraje na prezentaci vodních cest, je to obdobné jako s Jihočeským krajem.  Rozděleny byly dotace na akce dle schválené koncepce podpory významných akcí pro cestovní ruch. Uzavřena bude smlouva s firmou CRA, a.s. v rámci pilotního projektu Venkov pro život 4.0. Prodloužen byl termín realizace akce rekonstrukce ulice Na Klenici v Mladé Boleslavi z důvodu objevených archeologických nálezů. O Bezděčínskou spojku byly aktualizovány Zásady územního rozvoje kraje.

 

2 mil. Kč půjdou opět na BESIP, podána byla závěrečná zpráva o čerpání na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu. Uzavřena byla smlouva o dotaci ze SFDI v hodnotě 231 mil. Kč na silnice II a III. třídy.

 

Podpořena byla změna č. 2 v Plánu investic, schváleny byly vratky záloh 2 akcí (314,8 tis. Kč).

 

Ze sociálních služeb byly převedeny nevyčerpané peníze do letošního roku na podporu vybraných sociálních služeb I a II., prominut byl odvod za porušení rozpočtové kázně jednoho poskytovatele sociálních služeb. Změnily se zřizovací listiny 4 sociálních organizací. Uzavřena byla smlouva o spolupráci kraje s Heineken, zaměstnanci budou vykonávat dobrovolnickou činnost pro naše sociální příspěvkové organizace. Upravena byla i smlouva o pověření Služby obecného hospodářského zájmu pro sociální služby financované z programu podpory Center duševního zdraví (financuje MZ, realizuje kraj). Prošly i změny zřizovaček škol. Podána byla informace o ZEVO.

 

V různém proběhly volby přísedících krajského soudu, vzata na vědomí byla i zpráva z Rady, zvolena byla nová členka výboru pro zdravotnictví, místo p. Hlaváčka (STAN) byla zvolena p. Zimová.

 

 

 

 

 

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek