hhg5fdh4k3j

Z jednání 17. zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

Jednání 18. února bylo zahájeno za přítomnosti 58 zastupitelů. Po procedurálních otázkách bylo diskutováno o programu. Návrh hejtmanky bylo stáhnout dotaci na Stavbu roku, návrh na sloučení školy Liblice a Kolín.

Náměstek Petera (ČSSD) navrhl stáhnout sloučení škol Čelákovice s Brandýsem, důvodem je změna stanoviska města. Předkladatelé nenašli podporu ani v opozici, ani v koalici – klub KSČM nekoncepční kroky slučování nepodpořil. Michalík (STAN) navrhl zařadit bod odvolání Seidla.  Rakušan (STAN) a Havlíček (ODS)navrhl zařadit bod o organizačních změnách na úřadě. Skopeček (ODS) uvítal stažení materiálů o slučování škol.  

 

Pánek (ODS) navrhl 2 body – špatnému stavu jedné vozovky po opravě (reklamace se ale již řeší), pak tématu bezpečnostních prohlídek. Ředitel úřadu jednoznačně odmítl vměšování politiků do správního řízení v případě „Černošic“. Kolem těchto bodů se diskuse točila ještě 2 hodiny, pak byla ukončena diskuse, projednávat dále body nemělo cenu, byly již vydiskutovány…

Slučování v Čelákovicích bylo vyřazeno 58 hlasy z 61. Návrh na odvolání radního Seidla získalo podporu 26 hlasů. Poskytnutí informací o organizačních změnách také nebylo podpořeno, stejně jako návrhy Pánka – vše totiž již bylo diskutováno.  Staženy byly Liblice 46 hlasy.

Podpořena byla dotace Potravinové bance 450 tis. Kč, schválení pokračování spolupráce mezi krajem a Access EU!, která nahrazuje naše zastoupení v Bruselu.

Podpořeny byly žádosti obcí z Fondu hejtmana, ty musí projít zastupitelstvem, pravidla hospodaření klubů. Zelenou dostal Středočeský infrastrukturní fond ve výši 160 milionů korun, aktuálně půjde tedy do rozvoje základních škol 110 milionů a do vodovodů a kanalizací dalších 50 milionů.

Nově byl zřízen program půjček malým obcím do 500, resp. 1000 obyvatel, ve výši 50 mil. Kč, z kterého mohou obce předfinancovat jak projekty na využití odpadů, tak na posílení přirozené funkce krajiny, na energetické úspory nebo infrastrukturu pro vzdělávání. Ze Středočeského Fondu obnovy venkova bylo podpořeno 22 obcí necelými 12 miliony.

Z důvodu schválené změny organizačního řádu byla upravena rozpočtová pravidla, u kotlíkových dotací bude zase vyžadován pouze originální podpis na bankovních výpisech a prodloužena bude doba realizace u některých kotlíkových dotací. Termín byl prodloužen i obci Církvice při realizaci podpořeného projektu a obci Líský byl prominut odvod za porušení rozpočtové kázně.

Podporu dostal úvěr 2 mld. Kč na předfinancování evropských projektů, využije se pro masivní investice s využitím evropských fondů zejména v dopravě, ale i ve zdravotnictví. Schválen byl i aktualizovaný zásobník projektů, požadavky na rok 2019 jsou 3,23 mld. Kč.

Zastupitelstvo schválilo podporu včelařství ve výši 1,5 mil. Kč, podpořilo Zprávu o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství za 2016-2017 i schválilo poskytnutí 2,9 mil. Kč městu Brandýs na úhradu nákladů na sanaci kyselinové havárie u Klíčan. Zásmuky požádaly o změnu smlouvy, na základě které dostaly od kraje prostředky na sanaci skládky – neinvestiční dotace byla změněna na investiční a posunul se termín dokončení.

Majetkové body se skládaly z 9 bezúplatných nabytí, 15 bezúplatných převodů, 9 úplatných nabytí, 10 úplatných převodů, 6 vzájemných darování a směn a 8 dalších majetkových bodů.

Ze zdravotnictví byla představena a odsouhlasena další obchodní společnost – Nemocnice Středočeského kraje, a.s., která má být servisní organizací pro ostatní nemocnice, má centrálně nakupovat léčiva a materiál, mít silnější pozici při jednání s pojišťovnami i přispět k lepšímu řízení, hospodaření a kontrole nemocnic.

Podpořen byl převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 na 2019 nemocnice v Příbrami na projekt Zdravotnická technika pro návaznou péči i smlouva o spolupráci s městem při výstavbě a provozu parkovacího domu v nemocnici v Mladé Boleslavi. Podpořeny byly i dotace na podporu činností nehrazených z prostředků zdravotního pojištění i na zajištění lékařské pohotovostní služby.

Z kultury byl změněn příjemce dotace z kraje na muzeum u již hotového projektu rekonstrukce zámku v Roztokách u Prahy, na Dny lidové architektury půjde 300 tis. Kč, na festival A. Dvořáka 600 tis. Kč.

Příspěvkové organizace v kultuře budou mít i nové standardizované a sjednocené zřizovací listiny, kde budou shrnuty všechny změny za předchozí období.

Z regionálního rozvoje byly poskytnuty příspěvky na olympiádu dětí a mládeže i na 55 sportovních center (počítá se 32 mil., zatím je rozpočtováno 27,5 mil. Kč). Zastupitelé odsouhlasili i záměr Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji (spoluúčast projektu za 70 mil. Kč je 10 mil. Kč), dotace 10 mil. Kč půjde i na Programy inovačních a kreativních voucherů, další 1,3 mil. Kč poputuje na zahájení a realizaci programu Platinn pro Středočeské inovační centrum.

600 tis. Kč půjde KČT na značení pěších a cyklostezek. Zpracovala se Strategie programu rozvoje územního obvodu kraje na 2019-2024, platíme 50%. Podpořen byl i záměr cestovního ruchu „Za jedinečnými zážitky do středních Čech“, ze 4 mil. platíme 2 mil. Kč. Dotaci 4 mil. Kč dostal i další ročník Soundtrack festivalu Poděbrady.

Z dopravy byla schválena smlouva o dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Ústeckým krajem, tradiční materiál s finančním krytím 950 tis. Kč i dotace Sdružení obcí Sedlčanska na projekt cyklostezky Sedlčany – Prčice – z 90 mil. 13,5 mil. na kofinancování.

Podpořen byl plán investic, který je již dělán formou zásobníku, i akční plán realizace Koncepce protidrogové politiky kraje 2019-2020. Ze sociálních věcí bylo schváleno rozdělení dotací na poskytování sociálních služeb ve výši 1,638 mld. Kč i aktualizace příloh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Zelenou dostalo i memorandum o spolupráci při realizaci projektu POSEZ pro případ vstupu třetí osoby, kontaktní místa dostaly také dotace na provoz. Změněna byla zřizovací listina Domova Slaný (doplněny Žižice).

Školy dostaly dotace na přímé neinvestiční výdaje, další prostředky na platy, osobní náklady, zákonné odvody, FKSP a ostatní. Projednána byla výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji i změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství. Podpořeny byly i plány výborů a zprávy o jejich činnosti za 2018. Tradiční body o přísedících krajského soudu prošly bez problému, zpráva o činnosti Rady také, závěrem se volili noví členové Výborů za neaktivní členy ČSSD a ANO 2011.

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek