hhg5fdh4k3j

Z 15. zasedání zastupitelstva

Vytisknout
Datum zveřejnění

27. srpna se konalo 15. zastupitelstvo Středočeského kraje. Na začátku bylo přítomno 53 zastupitelů (postupně 56) z 65 (chybělo 5 ze STAN a 4 z ODS…). Po klasických procesních bodech se řešilo schválení programu – mimo plánované body bylo navrženo zařadit do programu změnu v Kontrolním výboru z dílny STAN a odvolání radního Bezděka z funkce radního a změnu ve Výboru pro tělovýchovu a sport z dílny ODS. STAN navrhuje stáhnout dohodu o narovnání s Mladou RP. O situaci v KSUS bude podána informace v Různém. Šanc by rád seznámil účastníky s průběžnou zprávou předsedy Kontrolního výboru, žádá o zařazení.

Neprošlo stažení dohody s Mladá RP, odvolání Bezděka (pro jen 21) ani zařazení osobní informace předsedy kontrolního výboru – nebyla ve výboru projednána.

 

Volební body pak proběhly bez problémů, po zesnulém zastupiteli Královi, jehož památku uctilo zastupitelstvo minutou ticha, nastoupil další zastupitel, obměnily se dle požadavků klubů Výbory.  

Odbojářům byl odsouhlasen každoroční dar za celkem 310 tis. Kč, schváleny byly dotace obcím z Fondu hejtmana, podpořen byl i koncept Ceny hejtmanky Středočeského kraje.

Zelenou dostalo rozdělení 600 milionů (příjmy dodatečné ze sdílených daní), zejména na opravy silnic, obnovu majetku příspěvkových organizací, žákovské jízdné, na spolufinancování projektů, na narovnání s Mladá RP i infrastrukturu pro BVVP Mladá, tedy v souladu s prioritami KSČM.

Aktualizován byl zásobník evropských i domácích projektů a podpořeny byly žádosti o kotlíkovou dotaci, které převýšily celkem částku 200 tisíc (11x). O 2,5 mil. Kč byl navýšen fond hejtmana a doplněna pravidla, aby umožňovala rychlou pomoc postiženým obcím a složkám IZS.

935 tis. Kč bylo poskytnuto na soutěž Vesnice roku 2018, 16,8 mil. Kč se dostalo na 33 obcí z Fondu obnovy venkova. Prošly i změny projektu obce Kly z FROMu (termíny, parametry), vyhlášen byl další dotační program pro ZŠ a MŠ ve výši 20 mil. Kč. (doplnění výzev MŠMT a MF), podpořena byla návratná půjčka 3,85 mil. obci Plchov na kofinancování kanalizace a ČOV realizované za podpory OPŽP – je to pilotní projekt, který po vyhodnocení může znamenat další pomoc obcím.

Pak se projednávala podpora členů SBD Svatopluk za účelem ochrany před vystěhováním. Navrženo bylo až 750 tis. Kč účelově na právní pomoc. Klub KSČM navrhl zabývat se i situací klientů OKD v Kladně a vlastně i dalšími obětmi – a to např. vytvořením krajského ombudsmana, který by zájmy postižených Středočechů hájil – byl ale sám, ombudsman ale vytvořen bude.

26 milionů bylo rozděleno na drobné vodohospodářské stavby z fondu životního prostředí, zastupitelstvo nesouhlasilo se značnými úpravami parametrů kanalizace obce Svinaře.

Svatý Jan pod Skalou dostal 1 mil. Kč na opravu pobřežní zdi potoka Loděnice.

27 milionů Kč bylo rozděleno v novém programu na obnovu památek určených ke společenskému využití. 23 sportovních center dostalo dalších 5,937 mil. Kč, celkově již přes 25 mil.

Dofinancovali jsme 232,6 tis. Kč opravu střechy sokolovny v Křeseticích, která nedostala celou požadovanou částku z fondu sportu.

3,75 mil. Kč se vrátilo z Rady soudružnosti, bude využito na vodní a cyklomapy. 230 tis. Kč půjde na standardní každoroční florbalový turnaj a in-line brusle.

1,5 mil. Kč bude poskytnuto MAS, 0,5 mil. krajské MAS a ostatní mezi 27 MAS, 2,7 mil. Kč bylo schváleno na podporu destinačních managementů.

Zelenou dostal Projektový záměr „Prázdninové bydlení ve středočeském stylu“ kofinancovaný z MMR, který bude kraj stát 4,8 mil. Kč, obdobně projektový záměr „Vltava etapa 1“, na kterém zároveň spolupracuje s Jihočeským krajem a bude stát kraj 2,5 mil. Kč.

Příbram dostala dotaci 85,5 tis. Kč na dokumentaci ke značení cyklotras v CHKO Brdy.

Prošla informace o smluvním zajištění veřejné dopravy, je tam zohledněno přímé zadání Českým drahám a rozložení výběrek tak, aby před tím proběhla integrace, schválen byl tarif od 1. 9. 2018 v rámci multikanálového odbavovacího systému (bude možné použít mobil, lítačku, kreditku atd.) a zavedení státní slevy na jízdném.

Hodně se diskutovalo o záměru zavedení středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory 65+, která bude platit od 1. září a bude proplácena zpětně. Opozice byla samozřejmě proti, záměr byl podpořen 34 hlasy (těsně) a prošel.

S dodatkem zřizovačky KSUS a změnou podpisů dodatků IDSK problém nebyl, na řadu přišel tedy Plán investic – změna č. 4., po ní činí kapitálové prostředky 1,877 mld. Kč.

Poté se projednávalo zdravotnictví. Nejprve informace o odvolání sekretáře Asociace středočeských nemocnic Z. Chotěborského – důvodem byly problémy v komunikaci a minimální výsledky. Dále se rozebíraly výsledky nemocnic 2017: R+S Benešov zisk 205.916,98 Kč, ON Kladno ztráta 52.626.934,-Kč, ON Kolín -zisk 10.414.000,-Kč, ON Ml. Boleslav – ztráta 3.205.230,90 Kč, ON Příbram – zisk 2.152.338,98 Kč.

Dále bylo schváleno skoro 43 milionů na ztrátové činnosti nemocnic – na centrální příjmy, 1,29 milionů na epidemii spalniček. Dále byly schváleny investiční dotace do nemocnice Benešov a Příbram v celkové výši 67,64 mil. Kč.

Záchranka dostala do zřizovačky i psychickou první pomoc pacientům. Podporu dostali i další 3 žadatelé ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, kteří byli původně pod čarou (2,8 mil. Kč), 3 mil. Kč šlo na adiktologické služby. 760 tis. Kč půjde na spolufinancování sítě poradenských a léčebných programů pro patologické hráče ve Středočeském kraji.

200 tis. dostalo město Benešov na tísňová tlačítka pro přivolání pomoci seniorům – podpořili jsme jen proto, že je to vzorový projekt, na základě jehož vyhodnocení bude možné obdobně využít prostředky jinými městy.

Ze školství byly schváleny tradiční změny ve zřizovacích listinách, ze sociálních bodů bylo vyhlášeno dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019, schváleno rozdělení dotací na dofinancování mezd, pravidelná aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb, 700 tis. Kč na pomoc talentovaným dětem z dětských domovů (La Sophia), smlouva o návratné výpomoci Domovu pod Lipami v rámci OPŽP na snížení energetické náročnosti a nový bod POSEZu (kontaktní místo pro seniory) v Benešově.

Z majetku prošlo 6 bezúplatných nabytí, 13 bezúplatných převodů, 7 úplatných nabytí, 4 úplatné převody, 5 vzájemných darování a směn a 4 další majetkové body, mimo jiné vyrovnání s Mladá RP, kdy bychom vratkou neodbydleného nájemného ve výši 20 mil. odblokovali pat a mohli areál využívat. Další spory by ale samozřejmě ukončeny nebyly. Diskuse se točila ohledně právního výkladu celého aktu a jeho dopadů, podpora dohody je podmíněna pozitivním právním stanoviskem, které bude ještě vypracováno. Následovalo memorandum s Valeo Autoklimatizace, tam jsme pro další fáze jednání navrhli celou řadu upřesnění a změn – zahrnutí železniční vlečky, respektování prostoru pro všejanskou spojku, konkretizaci vyššího počtu nových pracovních míst, informovat obec Straky atd.

Závěr patřil memorandu o spolupráci s Jihočeským krajem, plánu práce Výboru pro tělovýchovu a sport na II. pololetí, tradičním vyjádřením k funkci přísedících u Krajského soudu, zprávě o činnosti Rady. V různém vystoupil i ředitel KSUS, který uvedl nápravná opatření v souvislosti s výsledkem auditu KSUS.

 

 

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek