hhg5fdh4k3j

Ze 14. zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

25. června proběhlo již 14. zasedání zastupitelstva Středočeského kraje. Přítomno bylo 55 zastupitelů z 65. Po procesních otázkách se diskutovalo o programu, majetek byl předřazen dopředu a přibyly materiály, které byly plánované. Memorandum o spolupráci s Jihočeským krajem se bude projednávat příště.

 

Navrženo bylo projednávat Zprávu o auditu KSUS a Zprávu o Domově seniorů v Rakovníku a změnu ve Výboru pro ŽP a zemědělství. Diskutovalo se i o majetkovém bodu nabytí pozemku v k. ú. Kváň, zastupitel Macháček navrhl bod stáhnout.

Klub KSČM se vyjádřil k návrhu zařadit zprávu KSUS – je příznivcem zveřejnit vše, co není v rozporu s legislativou nebo smlouvou, kterou schválilo minulé vedení kraje, ale do právní bitky o položky se zapojovat nebude.

Vyřazení majetkového bodu Kvaň neprošlo, stejně tak jako vyřazení účetní záběrky. Jen 19 zastupitelů hlasovalo pro zařazení bodu k auditu i Domovu seniorů v Rakovníku, bude zodpovězeno v bodě Různé.

Projednával se závěrečný účet kraje za rok 2017 a účetní uzávěrka, kraji se i díky konjunktuře daří. Za období leden až prosinec roku 2017 činily příjmy po konsolidaci 24 945 773,01 tis. Kč a byly naplněny na 101,0 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu příjmů o 11,9 %. Při kontrole hospodaření dostal kraj „Áčko“, což je nejen ocenění současných zaměstnanců a vedení kraje, ale i oceněním dlouholetého úsilí i předchozího vedení, kdy se zaváděl vnitřní informační systém GINIS.

Z finančních bodů se projednávala ještě změna podmínek úvěrů nemocnic, nové mají nižší úroky i marži (uspoříme 20 mil. Kč), vyřadila se nedobytná pohledávka od MAG Consulting (projekt OPVK) za 973 tis. Kč, přesunuly se volné prostředky (15 mil. Kč) v rámci infrastrukturnímu fondu z tematického zadání školky na vodohospodářskou infrastrukturu, kde byl velký převis a nebylo by ani v příštím roce vyčerpáno – počet uspokojených žádostí zůstal stejný, jen vzrostlo procento dotace. Dalších 32 obcí dostalo dotaci z Fondu obnovy venkova (18,77 mil. Kč).

Schváleny byly aktualizovaný zásobník evropských i domácích projektů, další spolupráce s Access EU! – EIGG, která zastupuje kraj v Bruselu, dotace obcím z Fondu hejtmana (39 obcí) i dotace Obecnici a Zaječovu na odstranění povodňových škod.

Poté se prohodila kompetence dvou radních – Řiháka a Hermana a byl vyměněn zástupce ODS ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství.

Podpořeny byly projekty z dotačního programu pro environmentální vzdělávání do 7 mil. Kč, schváleny byly změny parametrů u dotovaných projektů obcí Čečelice a Nenačovice.

Aktualizován byl Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a schváleno zajištění péče o přírodní památky Husova Kazatelna, Kovárské stráně a Žiželický les.

Muzeum T. G. M. obohatilo zřizovací listinu o vydavatelskou činnost, knihařské a kopírovací práce. Vyhlášen byl dotační titul na obnovu památek určených ke společenskému využití, je na něj alokováno 27 mil. Kč.

Schválen byl program rozvoje cestovního ruchu 2018 – 2023 i partnerství kraje v Geoparku Barrandien, podpořena byla i aktualizace RIS3 strategie i projekt Smart Akcelerátor, zelenou dostala aktualizace Zásad územního rozvoje (obsahuje kolejové propojení Depa Písnice a Jesenice).

Podpořena byla i koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018-2025, navýšen byl rozpočet Centrály cestovního ruchu o 7,1 mil. Kč (na veletrhy propagaci, údržbu Vrchbělé, mzdy apod.).

Z oblasti dopravy byla schválena podpora přívozů (1,62 mil. Kč) a jejich zahrnutí do integrované dopravy. Podpořena i smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s The Prague Outlet pro zaměstnance.

Dodatkem zřizovačky IDSK byla umožněna komplexní investorská příprava v oblasti veřejné dopravy, cyklistické, pěší i další infrastruktury.

Podpořena byla změna č. 3 Plánu investic, kapitálové prostředky jsou plánovány ve výši 1,325 mld. Kč.

Ze zdravotnictví se navýšil rozpočet kapitoly o nedočerpané dotace minulého roku, změnilo se časové čerpání projektu Zvýšení kvality návazné péče v Kolíně, prodloužila se doba časové použitelnosti dotací u odloženého financování. Příbram dostala 24 milionů dotaci na paliativní péči. Policie dostala 3 mil. Kč na ochranu Brd a HZS další 2 miliony na pět užitkových automobilů.

Ze školství byly převedeny na školy prostředky na projekt I KAP (krajský akční plán, i pro školy, co nejsou kraje) a změněny tradičně zřizovací listiny.

Ze sociálky byl vyhlášen mimořádný termín dotačního řízení v celkové výši 53,5 mil. Kč pro poskytovatele soc. služeb – jsou to nerozdělené prostředky obdržené z MPSV a alokovaná rezerva). Aktualizován byl i Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

Ve 3 místech bude realizován pilotní projekt POSEZ – kontaktní místo pro seniory a zdravotně postižené – v Novém Strašecí, Poděbradech, Mladé Boleslavi, připravuje se Benešov.

Podpořeno bylo memorandum o koordinaci opatření na sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů mezi krajem a MPSV.

Majetek obsahoval 33 bezúplatných nabytí a převodů, 9 úplatných nabytí, 4 úplatné převody, 7 vzájemných darování a směn a 7 dalších majetkových bodů. Prohlasovalo se i úplatné nabytí pozemků Kvaň, kde by měl být realizován projekt Svět záchranářů.

Uzavřena byla dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím, podpořen byl Plán práce Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch na II. pololetí. Zpráva o činnosti Rady i tradiční změna přísedících u soudu byly bez diskuse. Další zastupitelstva budou 27. 8. a 26. 11. 2018.

V různém se diskutovalo o auditu KSUS (od Á do Z) i o stavu v Domově seniorů Rakovník, kde byly problémy a tak byla vyměněna ředitelka. Vyšel apel bojovat na Asociaci krajů za malé matriky a řešila se i lávka v Nymburce, která se musí odstranit a brání plavbám.

 

Monday the 20th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek