hhg5fdh4k3j

Z 13. zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

26. dubna se konalo již 13. zastupitelstvo Středočeského kraje. Po procedurálních otázkách bylo jednáno o programu – staženo bylo úplatné nabytí v Kvani a Program rozvoje cestovního ruchu. Podpořeno bylo přesunutí bodů majetku nakonec.

 

STAN předložil úpravu jednacího řádu zastupitelstva – chce mít veřejné zasedání Výborů a komisí. Herman sdělil, že připravuje nový jednací řád a tato změna je nesystémová, nebyla projednána na schůzce předsedů klubů. A v současném řádu možnost účasti veřejnosti je. Návrh neprošel.

Tiso (TOP09) navrhuje vyřadit aktualizaci ZUR (neprošlo). Havlíček (ODS) chce informaci o postupu v Čapím hnízdě (prošlo).

Schválena byla drobná změna zasedacího pořádku, prošla i informace o změnách v rozpočtových kapitolách v souvislosti s přesunem kompetencí (sport ze školství na region). Skopeček se poptal na důvod změny, spojitost s cestovním ruchem a regionálním rozvojem prostě je, se školstvím bude ale dále spolupracovat.

Dále se projednávalo hospodaření za rok 2017 a rozdělení zůstatku. Rozpočet je přebytkový, příjmy po konsolidaci jsou 25,945 mld. Kč, výdaje 24,052 mld. Kč.

Nevyčerpáno cca 500 milionů, bude rozděleno i dle našich priorit. 26 milionů Kč jde na vodohospodářskou infrastrukturu pro malé obce, což byla jedna ze sedmi našich zásadních podmínek naší podpory. 900 tisíc jde na pasportizaci majetku, tedy na realizaci koncepčního podkladu pro energetické úspory, což je taktéž jeden ze sedmi našich hlavních požadavků. Zaměřujeme na dopravu – dalších 330 milionů Kč jde na opravy silnic, společně s dotací ze SFDI se tak jedná o 1 miliardu – a do školství, kam poplyne dalších 36,5 milionu na opravy, havárie, vybavenost, rozvoj škol. Své oblasti poté představili jednotliví členové Rady.

Protinávrh ODS ořezával některé výdaje ve prospěch školství (30 mil. Kč na reprodukci majetku), ale populisticky neprošlo. Pánek za hranou všech pravidel obvinil minulé i současné představitele kraje z prošustrování 670 mil v Krajské správě a údržbě silnic, a že chtěl forenzní audit. Klasický, dle zadání minulé koalice, právě proběhlý audit ale porušení zákona ani směrnic neodhalil. Macháček (STAN) navrhl kontrolním orgánům prověřit zakázku na vodorovné značení silnic. Diskuse se točila pořád dokola, ale neprošel o hlas návrh na ukončení diskuse. Neprošel návrh na odročení ani návrh ODS, materiál byl schválen 34 hlasy.

Prominuty byly odvody a penále za porušení rozpočtové kázně u projektů OPVK u 16 žádostí. Podpořen byl aktualizovaný zásobník evropských a národních projektů, který je veden podrobněji – nároky na aktuální rok jsou čtvrtletně. Probíhá příprava na možné využití dalších prostředků kvůli zlepšení cash flow kraje (včetně krátkodobých úvěrů). Schváleno bylo 39 akcí ve výši 20,8 mil. z průběžného Fondu obnovy venkova. A také rozdělení 120 milionů Kč na dotační tituly kraje a žádosti obcí z Fondu hejtmana. 450 tis. Kč bylo poskytnuto Potravinové bance Praha a Středočeský kraj.

800 tis. Kč bylo poskytnuto jako příspěvek Asociaci krajů, příspěvkovým organizacím byly dána prostředky na zabezpečení XVII. Ročníku Plavecko-běžeckého poháru a X. ročníku tanečního poháru. Byla přijata do kapitoly regionálního rozvoje vratka 2,6 mil. od inovačního centra a regionu soudružnosti.

Rozděleny byly individuální dotace pro akce s destinačním potenciálem, celkem 3,3 mil. Kč, z toho 7 z 11 akcí muselo projít zastupitelstvem. Na Soundtrack festival, který probíhá již 3. rokem, byly dány 4 miliony Kč.

Zřízena byla organizace krajského destinačního managementu – zapsaný spolek Střední Čechy, kde jsou zastoupena býv. okresní města (12x) a další instituce. Centrála cestovního ruchu má dělat zázemí tomuto spolku, být vlastně výkonnou částí. Obavy máme z možné vícekolejnosti řízení cestovního ruchu.

Založena byla Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., kraj bude stát 600 tis. Kč.

2. aktualizace ZUR (zásad územního rozvoje kraje) tak jednoduchá nebyla – vystoupili i bývalí a současní senátoři i za část Prahy (člen petičního výboru Nedoma a senátor Kos), pod kterou spadá připravovaná Vestecká spojka (vyřazena byla v roce 2013, teď je opětovně zařazována) – tamní obce jí odmítají. Obdobná situace je okolo Aero Vodochody (Panenské Břežany žalovaly kraj, aby křižovatku u Odolené Vody vypustil, zatížila by obec jako dálniční přivaděč). Jenomže vypuštěním spojky by došlo k dalšímu zdržení klíčových staveb.  Mimoúrovňová křižovatka u Odolenky byla v aktualizaci vypuštěna, s čímž zase nesouhlasí Odolená Voda. Výbor pro dopravu dal úkol najít optimální řešení. Aktualizace byla schválena 40 hlasy.

Klubu českých turistů byla poskytnuta dotace 600 tis. Kč na značení turistických a cyklotras. Prodloužen byl z 210 na 230 dní termín vyhodnocování programu Smart Akcelerátor – Asistence kvůli procesním důvodům. Převedeny byly bezúplatně matrace z Vrchbělé sociálním službám.

Z dopravy byl aktualizován ceník úhrad nájemného za zřízení věcného břemene a omezení užívání silnic II. a III. tříd, týká se vodohospodářských a.s. s více než 90% účastí obcí a měst. Schválena byla závěrečná zpráva BESIP, pro rok 2018 je na prevenci v dopravě vyhrazeno 2 mil. Kč.

Podpořeny byly dodatky na rekonstrukci Přestavlcké v Mnichově Hradišti (změna termínu kvůli městu), k integraci vlaků dálkové a regionální dopravy, dodatek zřizovací listiny KSUS (nabyté pozemky), k rekonstrukci mostu II/150 Brzotice (vede přes Želivku, realizaci přes KSUS dělala KSUS formou smlouvy o zápůjčce).

Zelenou dostaly nostalgické vlaky od KŽC Doprava (např. Podlipanský či Posázavský motoráček), budou v systému integrované dopravy a kraj to stojí 7,6 mil. Kč.

Schválena byla 2. změna plánu investic – přidala nové akce a navýšily se prostředky na investice.

Ze zdravotnictví bylo poskytnuto 33,8 mil. Kč na AT poradny, záchytky a další nehrazené činnosti. Navýšeno bylo základní jmění nemocnice Kladno o 100 mil. Kč na celkových 1,0069 mld. Kč. V roce 2017 bylo jmění navýšeno celkově o 410 mil. Kč.

210 tis. Kč bylo odepsáno jako nedobytné pohledávky Zdravotnické záchranné službě. Podpořeno bylo kofinancování projektu Informačního systému pro zpracování, zobrazení a distribuci obrazové dokumentace v rámci výzvy 26 IROPu, 15% kofinancování je 1,13 mil. Kč, předfinancování 6,42 mil. Kč.

Podpořeny byly smlouvy a dodatky k investičním dotacím do nemocnic - celkově 95 mil. Kč, v roce 2017 čerpáno 4,5 mil. Kč, na rok 2019 budou žádat o 26,5 mil. Kč.  Podrobněji mohu dodat.

Podpořeny byly další investiční dotace do nemocnic – do Nemocnice R+S Benešov-projektová dokumentace na Komplexní rehabilitační centrum-celkem náklady 7.000.000,-Kč, z toho dotace 5.000.000,-Kč a 2.000.000,- vlastní zdroje. Další projekt na Rekonstrukci interního pavilonu, celkem náklady 1 milion = dotace kraje, Projekt Havarijní stav zastaralé RTG techniky, náklady 22.000.000,-Kč, dotace 21.500.000,-Kč a 500.000,-Kč vl.zdr. ON Kladno – Obnova a modernizace zdravotnické technologie, celk. náklady 31.544.250,-Kč, dotace 29.544.250,-Kč, vl. Zdr. 2.000.000,-Kč. Projektová dokumentace ON Kladno – náklady 13.270.000,-Kč, dotace v r. 2018 ve výši 4.100.000,-Kč a v r. 2019 budou žádat o 9.170.000,-Kč. Jde o projekty Revitalizace ústavní kuchyně, přestavba a přístavba pavilonu C, rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace, rekonstrukce monobloku A a D. Záložní zdroje – obnova a doplnění-náklady 2.500.000,-Kč, z toho dotace 2.250.000,-Kč a 500.000,-Kč vl. Zdr. Projekty modernizace IT- dofinancování – dotace ve výši 12.415.000,-Kč. ON Ml. Boleslav - Digitální mamograf s akviziční vyhodnocovací stanicí-náklady 5.029.000,-Kč, dotace 4.900.000,-Kč, vl.zdr. 1.029.000,-Kč. Centrální příjem pacientů, náklady 33.985.000,-Kč, již schválená dotace 12.000.000,-Kč, žádají navýšení o 16.087.000,-Kč na celk. 28.087.000,-Kč, vl. zdroje 5.898.000,-Kč.

Změněny byly stanovy akciových společností – přibyl nově požadovaný Výbor pro audit a možnost mít v představenstvu právnickou osobu.

Dodatkem bylo upraveno kofinancování projektu příbramské nemocnice „Zdravotnická technika pro návaznou péči“ a kofinancování zvýšení kvality návazné péče ON Kladno.

Diskuse se vedla ohledně možnosti refinancovat dluhové expozice nemocnic tak, aby se ušetřilo 15-20 mil. Kč. Při této příležitosti byl požádán Pánek, aby účelově nelhal (půjčky a podmínky schválila ODS v roce 2008) a byl předložen návrh na jeho odvolání z finančního výboru. ODS dala zpátečku, trochu se od Pánka distancovala a návrh na odvolání byl stažen.

Pánek ale opět začal lhát a osočovat a tak byl podán návrh, aby ODS navrhla do příště jiného člena finančního výboru. Havlíček přednesl stanovisko klubu ODS – chtějí podklady k auditu a nepodpoří usnesení k výměně Pánka. Návrh byl nakonec schválen 34 hlasy.

Zvoleni byli 2 členové ANO v kontrolním výboru, staří rezignovali.

60 tis. Kč celkem bylo poskytnuto 4 školám v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.

Ze školství se vrátily prostředky do rozpočtu kraje z evropských dotací (za učebnice pro Benešov), 160 tis. Kč putovalo na XII. ročník Festivalu ZUŠ.

Podpořeny byly i průtokové finance z MŠMT – přímé neinvestiční výdaje.

Pak přišel očekávaný bod sloučení školy ISŠ F. Melichara v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav a Střední zemědělské školy v Brandýse. Vnímáme samozřejmě proměny na trhu práce, rozvoj vědy a techniky i demografický vývoj a nebráníme se optimalizaci vzdělávacího systému. Navrhujeme ale zpracování přesných pravidel a postupů, za kterých má dojít ke slučování škol nebo dokonce k omezování jejich činnosti. Optimalizace podle KSČM má totiž znamenat efektivnější, racionálnější a výkonnější školství, nikoliv zavírání škol, zdlouhavé dojíždění žáků, likvidaci perspektivních oborů nebo krátkodobé řešení personálních a kapacitních problémů. Součástí takovéto koncepce musí být i kroky, jako je veřejné projednávání záměru s rodiči, žáky, učiteli, veřejností, dotčenými obcemi či městy. Oceňujeme proto, že na kraji vznikne pracovní skupina, která se má takovéto koncepci věnovat. Podali jsme doplňující návrh, ve kterém dáváme podmínku sloučení – že nebudou rušeny učební obory do doby, než bude zpracována optimalizační koncepce s jasnými pravidly. Kritizována byla špatná připravenost sloučení a informovanost, ptali jsme se na názor města (souhlasí), zda se vše stihne (prý ano), jakou pomoc dostane od kraje SZŠ (i v oblasti PR). Náš pozměňovací návrh na blokaci rušení oborů do doby koncepce optimalizace prošel (35 hlasů).

Změněny byly zřizovací listiny několika škol, převedeny byly nevyčerpané prostředky sociálních služeb z roku 2017 do roku 2018, 7 vybraných druhů sociálních služeb dostalo 34 mil. na pokrytí navýšení mezd (průtokově z MPSV). Dále byly zapojeny vratky za neuznatelné náklady 2,6 mil. Kč do rozpočtu kapitoly soc. věcí.

7,8 mil. Kč bylo poskytnuto z rezervy na vědeckovýzkumný archeologický výzkum na obchvat Plaňan, nesouhlasilo se s poskytnutím dotace 2,85 mil. Kč na rekonstrukci historické budovy Zděná. Stejně tak nebyla podpořena žádost o dotaci 1,727 mil. Kč na film o Boleslavu I. Podpořeny byly akce Dny lidové architektury, Stavba roku 2018, Hudební festival A. Dvořáka, Open Air koncert Bregovic, Dobový letecký den. 4 mil. Kč šly na koncepční podporu divadel. Aktualizován byl záměr Muzea A. G. Masarykové v Lánech, další pozemky přibyly v Hradeníně Regionálnímu muzeu Kolín.

Z životního prostředí byl schválen nový program (26 mil) na drobné vodohospodářské stavby pro malé obce. Na 3. etapu Serengeti kraj poskytl 2 miliony Kč, 4 mil. Kč jsme dali ekologickému centru Orlov, 250 tis. šlo na zookoutek do Dolních Břežan. Odsouhlasili jsme změnu závazných parametrů obce Trubín i změnu účelu dotace Kralup nad Vltavou (vodní dílo v Zeměchách).

Nesouhlasili jsme s úhradou nákladů na sanaci úniku nafty u dálničního podjezdu Postřižín-Odolena Voda(malá částka pro takovou obec by neměla být problém), naopak jsme podpořili necelými 7 mil. Kč spoluúčast obce Milín na rekultivaci bývalé skládky TKO Milín, dotace z OPŽP je 38,8 mil. Kč. Podpořili jsme i žádost obce Mořina na spolufinancování sanace ekologické zátěže bývalé ČOV (dostali dotaci z OPŽP, od kraje dostanou 9 mil. Kč v roce 2019).

Pak přišel blok majetku.  Bezúplatné nabytí pozemku 7x, bezúplatné převody 18x, úplatné nabytí nemovitostí 18x včetně Domova seniorů v Žižicích, úplatné převody nemovitostí 15x, vzájemná darování a směny 9x a 7 dalších majetkových bodů.

Schválili jsme přísedící Krajského soudu, vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady. Podána byla informace o Čapím hnízdě – všechny jsou veřejně dostupné – do konce dubna bude analýza, jak dál postupovat (koho vyzvat atd.), pak bude svolán Výbor regionální rady.

Varováni jsme byli před spalničkami.

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek