Z dopadů občanského zákoníku na muzea a galerie

Vytvořeno pátek 31. leden 2014 15:59

Tak se nám horkou jehlou šitý občanský zákoník pěkně vybarvuje. Právníci jsou zahrnuti praktickými dotazy, na které nemají odpovědi, protože k zákonu chybí právní výklady a rozhodnutí soudů. Navíc se čím dál více ukazuje, že postoj komunistů, kteří kritizovali celý proces a chtěli oddálit platnost občanského zákoníku, byl více než oprávněný.

Ani dvouletá legisvakanční doba, tedy doba od schválení po nabytí platnosti, pro složitost nového občanského zákoníku a při absenci celonárodní vysvětlující veřejné kampaně nestačila nejen pro jeho pochopení, ale ani pro odhalení všech chyb a nečekaných důsledků.

Až v praxi se tak potýkáme s reálnými důsledky tohoto nového zákona. A to i v oblasti kultury a památkové péče. Změny se dotknou nejen občanských sdružení působících v kultuře, ale i třeba příspěvkových organizací krajů a měst. Nový občanský zákoník zrušil totiž zákon o dani darovací a tak dary pro muzea a galerie je nutné posuzovat podle zákona o dani z příjmů. Sponzorské dary – peníze nebo movité věci, které se stanou součástí majetku muzea, jsou nadále od daně osvobozeny. Ale sbírky jsou majetkem kraje a dle tohoto zákona jejich bezúplatné příjmy od daně osvobozeny nejsou. Kraje by tak musely za nabytí sbírkových předmětů "darem" platit daň. A to ne ze symbolické ceny uvedené v darovací smlouvě (typicky koruna), ale z ceny obvyklé. Muzea by tak musela i na drobné darované předměty typu nádobí, nářadí, drobných děl či kulturních předmětů platit náklady na odborný posudek často převyšující samotnou hodnotu daru a následně by se platila z oceněného daru i daň. Pěkný Kocourkov, který způsobí další paralýzu činnosti muzeí!

Minimálním řešením je rychlá novelizace zákonů tak, aby dary do sbírek muzeí a galerií byly od daně osvobozeny stejně, jako je tomu u sbírek muzeí a galerií zřizovaných státem. Téma se samozřejmě pokusíme probrat na úrovni kraje, neboť kraj má možnost legislativních aktivit, na úrovni Asociace krajů, ale i přímo na úrovni Poslanecké sněmovny. Ale kolik otazníků se ještě v souvislosti s občanským zákoníkem objeví?

Powered by FTS
Monday the 24th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek